Support-Girona consolida i exporta la seva pràctica en el suport a la presa de decisions de les persones que atén

El nou projecte de llei aprovat el passat 20 de maig pel Congrés dels Diputats sobre la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat adapta dos articles del Codi Penal i modifica vuit de les principals normes de Dret Privat (Codi Civil, Codi del Comerç, Llei del Notariat, Llei de Jurisdicció Voluntària, Llei Hipotecària, Llei de patrimonis protegits, Llei de Registre Civil i Llei d'Enjudiciament Civil) i les apropa a la Convenció Internacional dels drets de les persones amb discapacitat de 13 de desembre de 2006, en vigor a Espanya des del 3 de maig del 2008 (signada per l’Estat espanyol el 30 de març de 2007, ratificada el 23 de desembre de 2007 i publicada al BOE el 21 abril de 2008).  Des d’aquesta ratificació, cap de les reformes posteriors s'ha fet amb l'objectiu d'abordar l’article nuclear de la convenció (art.12), que diu que totes les persones amb discapacitat tenen plena capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les demés i en tots els aspectes de la vida. Amb la nova llei desapareix de l’ordenament jurídic la incapacitació judicial, la tutela i la potestat parental respecte les persones adultes (Projecte de llei definitiu aprovat per les Corts Generals) Support-Girona, organització gironina dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat, amb el major nombre de persones acompanyades de Catalunya (un total a dia d’avui de 1.044), fa més de set anys que ha anat adaptant la seva activitat al paradigma de Nacions Unides, defensant els drets de les persones que atén i acompanyant-les en els seus processos de desenvolupament personal i inclusió social en base als drets humans. Les propostes de treball que Support-Girona ha desenvolupat al llarg d’aquests anys per transformar les pràctiques socials i els entorns que no permeten encara la plena participació social ajudaran al desenvolupament de la nova realitat que propugna el nou marc de dret, un deute històric amb les persones amb discapacitat. L’entrada en vigor imminent d’aquesta nova llei suposarà un “gran repte” per a tota la societat. En primer lloc per a tots els actors de l’àmbit de la justícia però també per a les famílies, l’entorn social i els professionals que treballen en els diferents serveis que es relacionen amb les persones amb discapacitat. “Allà on fins ara es podien limitar les opcions d’una persona en nom d’una suposada protecció, ara s’haurà d’aprendre a gestionar riscos i responsabilitats d’una altra manera i, sobretot, a donar suport a la presa i la gestió de decisions, prioritzant per llei els drets, la voluntat i les preferències de les persones”, manté el director de Support-Girona, Josep Maria Solé. La llei preveu un sistema d’adequació de totes les resolucions judicials preexistents que constitueixen institucions tutelars, però aquestes hauran d’actuar sota els criteris de la nova legislació des de l’entrada en vigor i totes les limitacions de drets en aquestes resolucions quedaran sense efecte. Els mecanisme de suport, un dret i no una obligació A partir d’ara, les persones amb discapacitat hauran de rebre el mateix tracte que totes les altres en relació a la seva capacitat jurídica. La nova llei elimina la idea de substitució de la seva voluntat per l'actuació de representants legals i per tant, la tutela o la potestat parental respecte adults amb discapacitat. La nova normativa regula els mecanismes de suport per a l'exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat amb la idea de "mesures de salvaguarda", adequades i efectives per impedir abusos i basades en la voluntat i preferències de la persona i no en el “seu millor interès”. Són mecanismes "destinats a assegurar el respecte dels drets, la voluntat i les preferències de la persona”. Els mecanismes de suport podran establir-se o acordar voluntàriament o podran sol·licitar-se al jutge. Només excepcionalment el designat com a suport podrà actuar com a representant legal i ho farà quan judicialment es determini la curatela amb aquest abast com a mesura de suport. Això succeirà en els casos en què sigui molt difícil que la persona pugui expressar la seva voluntat o no pugui en cap cas. Els mecanismes de suport són ara un dret de la persona amb discapacitat, no una obligació. Sempre que sigui possible i així es desitgi, serà la persona la que decideixi voluntàriament els mecanismes de suport que necessita en aquest moment o per quan no pugui expressar la seva voluntat desitjos i preferències (seu abast, forma d'exercici, garanties i controls). D’altra banda, la reforma obliga a un canvi en el desenvolupament de tots els tràmits i procediments judicials, que hauran de ser accessibles i personalitzats i no podran ignorar a la persona amb discapacitat en la seva actuació, de manera que tots els actors de l’administració de justícia s'hauran d'implicar en què la persona comprengui la transcendència de les actuacions per a la seva vida i que pugui expressar la seva voluntat al respecte. Per això la llei contempla que en els procediments judicials on participin persones amb discapacitat es compti amb l'auxili i assessorament dels experts i entitats com Support-Girona. Laboratori per a la innovació social Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les quals hi té un vincle legal, promovent la inclusió social i els drets humans. Treballa de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, serveis, professionals i persones del seu entorn. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiat pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades. Compta amb una plantilla de més de 90 professionals, dels quals, més del 70% pertany a l’àrea social. L’any 2020, Support-Girona ha iniciat un nou procés de reflexió estratègica 2021-2024 amb la voluntat de concentrar les energies i recursos cap a un major impacte en la societat i en el col·lectiu de les persones que atén. En aquest procés de reflexió, l’entitat es projecta com a un laboratori per a la innovació social al servei dels professionals i entitats que treballen amb persones amb discapacitat. Fa anys que Support-Girona ha anat evolucionant a un sistema de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, a l’acompanyament a la presa de decisions i l’oferiment de les salvaguardes per prevenir abusos i influència indeguda, així com el foment de l’autonomia i la plena inclusió social a la comunitat. Concretament va ser a l’any 2014, quan el Comitè redacta l'Observació General número 1 de la CDPD i precisa que l’art 12  no era interpretable i que s'havia d'aplicar, fins i tot en situacions de crisi, indicant que la persona tenia dret a equivocar-se i a no desitjar el suport. L’entitat ha consolidat i exportat les seves pràctiques en el reconeixement del dret de la persona a implicar-se en les decisions que l’afecten. No exempt de dificultats, Support-Girona va emprendre fa temps una línia de projectes internacionals, finançats amb fons europeus, amb què facilitar aquesta pràctica als professionals de l’entitat i dels serveis que concorren en la vida de les persones que atén. Entre aquests projectes destaquen: Desenvolupats i en marxa:
  •  “I-Decide”, amb què s’ha creat una metodologia i materials de suport a l’abast dels professionals per tal que les persones que atenen puguin prendre les seves pròpies decisions en els àmbits de la salut, el consum i les finances personals. Més de 200 professionals de Catalunya i de l’Espanya ja s’han format en la metodologia proposada.
  • “TopHouse”, amb què s’han creat instruments de treball perquè els professionals puguin atendre les persones amb discapacitat al propi domicili.
  • “Ad-Choisir”, un projecte de cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques, la cerca de les habilitats professionals així com la creació d’una xarxa europea.
  • “UNIC”, un projecte amb què es busca la transformació de l’actual sistema de finançament públic de l’atenció social de llarga durada a Europa, cap a models d’assignació pressupostària individualitzada que permetin el dret a escollir del ciutadà sobre com organitzar els suports que precisa.
  • “Decider”, amb què es vol desenvolupar una eina TIC que faciliti a les persones amb discapacitat la presa de decisions i alhora ajudar als professionals de referència en l’acompanyament.
Previstos a partir d’ara
  • “IDecide +”, un projecte que dona continuïtat a la metologia “I-Decide” però en els àmbits de la vida independent, la participació pública, els aspectes vinculats al treball i en la identificació del risc i les salvaguardes corresponents.
  • “E-Youth”, amb què es vol capacitar als professionals per vincular joves en situacions complexes relacionades amb salut mental amb el sistema públic d’atenció.
  • “Com-in”, amb què es vol crear eines pedagògiques perquè els professionals puguin treballar l’empoderament, l’autodeterminació i les relacions personals de les persones que atenen per evitar el risc d’exclusió social.
  • “Greensocial”, dirigit al conjunt dels serveis socials per al desenvolupament de pràctiques medioambientalment sostenibles.
  • “FACToR”, amb què es vol crear un sistema d’avaluació dels serveis socials per mesurar el nivell de compliment de cada servei amb estàndards de drets humans de la CPDP i promoure les millores corresponents. Amb aquest projecte es pretén contribuir a la iniciativa prevista en l’Estratègia Europea de Discapacitat 2021-2030 de crear un nou marc d’excel·lència dels serveis socials.
Després d’un any de pandèmia: activitat A dia d’avui Support-Girona gestiona mecanismes jurídics de suport respecte a 1.044 persones. L'any 2020 ha estat un any condicionat per la pandèmia. En tancament de l’exercici, l’entitat ha assolit 96 suports nous, xifra que representa un 40% menys que a l’any 2019 (160) degut a l’estancament de l’activitat dels jutjats durant molts mesos pel confinament. L’activitat es reprèn amb normalitat a principis de l’any 2021, fet que farà pujar el nombre de nous suports en la mateixa situació que a l’any 2019, amb 81 suports nous amb data d’avui i una mitjana de 3,8 suports nous cada setmana de l’any 2021. De total de suports (1.004), en tancament de l’activitat amb data d’avui, ja consten més curateles (422) que tuteles (416). Figuren 117 assistències degut a la tendència històrica, que canvia dràsticament a partir del període 2015-2016 en què augmenten exponencialment els nous supòsits de curateles modulades (352) i assistències. El 2020 Support-Girona ha donat suport mitjançant el mecanisme de l’assistència al 47% de les persones amb suport mitjançant l’assistència de Catalunya. L’any 2020 consten 117 expedients al Servei de Previsió de suport futur, provinents d’escriptures de delació de tutela futura, autotuteles i poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat, en els quals Support-Girona ha manifestat acceptar el suport legal en cas de donar-se les circumstàncies previstes en els documents notarials corresponents. L’any passat, l’entitat també va atendre 125 visites d’assessorament jurídic i social a persones o professionals interessats a com afrontar la necessitat de suport en situacions concretes, suposant una reducció respecte la tendència dels darrers anys degut a la pandèmia. Al 2020 també s’han iniciat procediments de jurisdicció voluntària per afrontar algunes barreres ressentides amb les polítiques bancàries. En moltes ocasions els bastantejos bancaris de les resolucions judicials o dels documents notarials que encarreguen a l’entitat el suport han dificultat la funció de suport a les persones acompanyades. Per aquesta raó s’han iniciat 200 procediments judicials en defensa dels drets de les persones que atén, obtenint en tots els casos resolucions favorables i contra el criteri de les entitats bancàries. L’any 2020, s’han superat en volum les actuacions penals en relació amb les civils. L’acció social: 24 hores al dia i 365 dies l’any L’any 2020 ha estat un any condicionat per la pandèmia de la Covid-19 i des del minut zero Support-Girona ha adaptat el seu treball a les noves necessitats i maneres de fer-les-hi front, posant l’accent en el benestar de les persones acompanyades i en els professionals de l’entitat. L’any 2020 consten un total de 125.220 seguiments derivats de l'atenció a les persones acompanyades. De total de les persones ateses, un 46% són persones amb una discapacitat psicosocial (terminologia que proposa Nacions Unides per vincular les persones amb problemes de salut mental amb el nou marc de drets humans), un 28% tenen una discapacitat intel·lectual i un 14% un deteriorament cognitiu. El 12% restant respon a perfils diversos. Al 2020, l’entitat ha donat suport a 80 persones en situació d’alta complexitat (el 8% de les persones acompanyades). El 53% de les perso nes a qui es dona suport resideix a la comunitat i d’aquestes un 6% no disposa d’un domicili fix. El 47% restant viu en un dispositiu que organitza els suports socials a partir de la lògica  residencial. Activació de les donacions per cobrir els serveis no finançats i situacions de pobresa L’any 2020, 248 persones acompanyades es troben en situació de pobresa i 331 en el llindar de la pobresa. La manca o insuficiència de recursos amb què satisfer les necessitats bàsiques ha impulsat a Support-Girona al doble repte de potenciar la autonomia econòmica de la persona i a desenvolupar estratègies que li permetin disposar o rendibilitzar els seus béns i a oferir-los solucions enginyoses per accedir a un nivell de vida adequat i amb dignitat. Aquesta és la primera dada obtinguda en l’avaluació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que Support-Girona ha treballat l’any 2020. La base del finançament de Support-Girona prové de la subvenció de la Generalitat de Catalunya. Amb aquests ajuts es cobreix bona part del servei de suport però no el servei d’orientació a familiars i professionals ni el Servei de Previsió de suport futur. El finançament públic tampoc arriba per a la cobertura de les necessitats econòmiques d’aquells supòsits en els quals les persones tenen uns ingressos inferiors a les depeses per atendre les seves necessitats bàsiques. Per aquest motiu, l’entitat ha activitat una nova via que faciliti la donació privada a través de Bizum 02782. Foto. D'esquerra a dreta: Josep Maria Solé i Pere Cornellà, director i president de Support-Girona respectivament. Autor. Support-Girona. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb: Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support-Girona info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347
Support-Girona consolida i exporta la seva pràctica en el suport a la presa de decisions de les persones que atén

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.