Support-Girona avança en la proposta d’un model de finançament públic basat en el pressupost personal

Support-Girona, entitat dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat, és l’organització del seu àmbit a Catalunya amb el major nombre de persones acompanyades, amb més un miler de suports vigents en l’actualitat. D’aquests i en tancament de 2021 (1.059 suports), el 50% viu a la comunitat, percentatge que s’incrementa a un 76% en els supòsits en què el suport s’ofereix per la via del mecanisme de l’assistència*. Aquestes dades es contraposen a la realitat dels primers anys de l’entitat (ara n’ha fet dinou) en què el gairebé el 100% de les persones acompanyades vivien en un recurs residencial de caire social o hospitalari i sense opció a elegir una alternativa. A l’any 2021, del total de les persones ateses per l’entitat, 661 han estat valorades per la Llei de Dependència. D’aquestes, 225 amb el grau II, i per tant, amb la possibilitat de rebre ajuts per al suport i vida en comunitat. El dret a viure en la comunitat, amb els suports que calguin, segons necessitats, i d’acord amb les preferències i voluntat de la persona, és un dels mandats de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD). En aquest context, Support-Girona avança des de dimarts i durant tota la setmana, a Girona, en el projecte europeu UNIC en què està involucrada, juntament amb les organitzacions europees sòcies d’aquest estudi de gran abast. Cap a un nou model de finançament públic de l’atenció social de llarga durada UNIC és un projecte transnacional amb què es vol transformar els models de finançament públic de l’atenció social de llarga durada en formes d’assignació pressupostària individualitzada que permetin a la persona, amb dret rebre-la, escollir com organitzar els suports que precisa (on viure amb aquesta assignació, triar de qui vol rebre el suport, quin ha de ser aquest, etc.). El projecte, amb un pressupost de més d’un milió d’euros del Fons Social Europeu, té com a objectiu desenvolupar, provar i validar eines innovadores que facilitin la implementació d’aquest nou model de finançament públic basat en els “pressupostos personals”. Support-Girona i les organitzacions implicades en el projecte han acabat d’elaborar les eines que serviran per avaluar la qualitat dels serveis de suport existents, d’acord amb els estàndards de la CDPD. L’Agència Flamenca per a les Persones amb Discapacitat (VAPH -Flemish Agency for Persons with a Disability) és l’administració pública europea que tastarà aquestes eines a mode de prova pilot, durant un període de sis mesos i sobre una mostra de 25.781 titulars de “pressupostos personals”. Després d’aquesta primera fase de monitorització de la qualitat s’abordarà la creació d’instruments per ajudar els proveïdors de serveis a dissenyar i oferir serveis centrats en la persona i de les eines dirigides als poders públics per avançar en aquesta transformació. Les proves pilot sempre es faran a Bèlgica i seran ajustades i transferides després als contextos d’Àustria, Catalunya, Finlàndia i República Txeca. L’ambició d’UNIC és elaborar una guia d'implementació del nou model de finançament a escala europea i estatal que contempli l’accés, la sostenibilitat pressupostària, l’impacte en el mercat de proveïdors de serveis i garanties per l'equitat territorial, així com l'impacte en el mercat de treball, entre molts altres factors. El director de Support-Girona, Josep Maria Solé, recorda que el Govern de la Generalitat ja fa temps que ha iniciat processos de revisió del sistema de finançament i manté que aquest projecte “pot contribuir al seu desenvolupament”. De fet, en el marc del calendari de treball d’UNIC, Support-Girona té programats una sèrie de seminaris de treball al territori per adaptar les eines del projecte a l’entorn català, amb la participació de les entitats i professionals que presten serveis a les persones amb discapacitat, les persones que els reben i les diferents administracions. El projecte UNIC (Towards User-centred fuNdIng models for long term Care) va ser aprovat a l’any 2020 en el marc del programa EaSI, dins la modalitat "Social Innovation and National Reforms - Long-term care" del Fons Social Europeu. Els socis del projecte són: l’European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD-Bèlgica), l’European Ageing Network (EAN); el Centre for Welfare Reform  (CWR - Anglaterra); la Disability Federation of Ireland (DFI-Irlanda); l'Agència del Govern flamenc "Flemish Agency for Persons with a Disability"  (VAPH- Països Baixos) ); l’Association of Social Care Providers of the Czech Republic (APSSCR-República Txeca), la Service Foundation for Persons with an Intellectual Disability (KVPS-Finlàndia); Lebenshilfe Salzburg (LHS-Àustria) i Support-Girona (Catalunya). *Una persona major d’edat que necessiti un suport per exercir la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat pot sol·licitar la constitució de l’assistència designant una o més persones que l’assisteixin i ho pot fer-ho per escriptura pública notarial o per procediment de jurisdicció voluntària. Descàrrega de fotografia. Autor. Support-Girona Els socis del projecte UNIC treballant a Support-Girona aquesta setmana Per a més informació, us podeu posar en contacte amb: Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support-Girona info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347  

Support-Girona avança en la proposta d’un model de finançament públic basat en el pressupost personal

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.