Col·laboració del COMG amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) i Support-Girona han iniciat una col·laboració amb l’objectiu de contribuir des de la consulta mèdica a la detecció i derivació de situacions de fragilitat i necessitats de suport jurídic i social, presents i futures. Support-Girona és una entitat dedicada fa 18 anys al suport jurídic i social de persones adultes amb una discapacitat (psicosocial —derivada de malaltia mental—, intel·lectual o derivada de l’envelliment i/o malalties neurològiques). L’entitat ofereix suport global i individualitzat a les persones que acompanya (més d’un miler en l’actualitat), amb les quals hi té un vincle legal. Treballa de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, serveis, professionals i persones del seu entorn. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiats pel respecte a la dignitat mitjançant el suport a la presa de decisions. Promou la inclusió social i l’exercici dels drets humans de les persones que acompanya, d’acord amb la Convenció internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. Per dur a terme aquesta activitat compta amb una plantilla de prop de 100 professionals. L’entitat ha rebut sol·licituds d’assessorament en les quals s’han transmès inquietuds en relació amb situacions detectades en les visites mèdiques que es realitzen. La consulta mèdica és, sens dubte, un dels espais de confiança en què els professionals mèdics poden detectar situacions de fragilitat, de soledat o de mal acompanyament, de vulnerabilitat o de sospita d’abusos o d'espolis. Així mateix, els metges i metgesses també poden observar necessitats de suport de persones que, a banda de l’atenció mèdica, podrien gaudir d’un suport jurídic i social. El col·lectiu mèdic es troba ben situat per informar sobre l’existència de mecanismes de previsióde suport futur que la persona pot preveure, notarialment, en el moment que gaudeix de salut, per atendre futures situacions de necessitat de suport, reflexionant i disposant sobre “Qui i com vull que em donin suport, quines instruccions i controls vull que es duguin a terme quan jo no pugui atendre els meus assumptes”. Per altra banda, el paradigma de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat, que insta a ajudar en la presa de decisions en lloc de decidir sobre la vida de les persones, es materialitza amb l’entrada en vigor, el 3 de setembre de 2021, de la Llei 8/2021. Aquesta llei reforma la legislació civil i processal pel suport a les persones amb discapacitat en exercici de la seva capacitat jurídica. Aquesta perspectiva de Drets Humans fa desaparèixer la tutela (en majors d’edat) i la incapacitació. Un repte per a tota mena de professionals. Per tot això, el COMG i Support-Girona han iniciat aquesta via de col·laboració, en què Support-Girona es posa a disposició del COMG per a qualsevol assessorament sobre les inquietuds que puguin sorgir en l’exercici mèdic en relació amb aquest àmbit. Per al COMG és important pel col·lectiu mèdic conèixer a què es dedica Support-Girona (que ja treballa des de fa uns anys amb voluntat d’apropar-se a aquest nou paradigma), què pot oferir i quin és el camí per a un suport global de les persones. La col·laboració s’estén, doncs, al Servei d’assessorament, al Servei de previsió de suport futur i especialment, per aquesta tardor, a l’organització d’una sessió divulgativa, a mida de les propostes del col·lectiu mèdic. Val a dir que la base del finançament de Support-Girona prové de la subvenció del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, que cobreix els ingressos bàsics. Per als serveis d’assessorament i de previsió de suport futur, que tenen un cost elevat, l’entitat no rep finançament del Departament, però tampoc no estableix cap tarifa en considerar que aquesta podria suposar una barrera d’accés en situacions socials delicades.  
Col·laboració del COMG amb Support-Girona per detectar a la consulta situacions de fragilitat o d'abús

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.