El Govern català ha aprovat el decret llei que regula el suport formal a l'exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

Avui, el Govern de Catalunya ha aprovat el decret llei que regula de manera provisional els mecanismes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat que s’han d’adaptar a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat i a la reforma estatal de la legislació civil i processal que elimina la incapacitació, en vigor el proper 3 de setembre. La gran novetat de la reforma catalana és que l’assistència esdevé el mecanisme central de suport que reemplaça i aboleix, a Catalunya, no només la tutela i la rehabilitació o pròrroga de la potestat parental, com es fa en l’àmbit de la reforma estatal, sinó també la curatela. El director de Support-Girona, Josep Maria Solé, subratlla que “no n’hi haurà prou amb aquesta reforma, en vindran d’altres per assegurar un nou esquema de drets humans". Cal garantir una millor accessibilitat general, un millor accés a la justícia, la resolució dels conflictes en salut mental sense coartar la llibertat i la seguretat de les persones, un esquema de suports socials que asseguri la vida independent en la comunitat i la plena participació social, entre d'altres. "Són drets humans i s'han d'exigir i esperem que en els propers anys hi hagin moltes aliances per poder aconseguir-ho", manté. "Des de Support-Girona hi estem compromesos i disposats a col·laborar amb tothom per a que així sigui", destaca el director de Support-Girona.

"Haurem de seguir aprenent, professionals dels serveis socials especialitzats, de l’àmbit judicial i també de salut, familiars, entorn social i societat en general, a donar suport respectant el dret a decidir de totes les persones i el seu dret a ser diferent, i fins i tot, el dret a equivocar-se, tinguin la discapacitat que tinguin. Allà on fins ara es podien limitar les opcions d’una persona en nom d’una suposada protecció, de la pròpia persona o d'una tercera, ara haurem d’aprendre a gestionar riscos i responsabilitats d’una altra manera i, sobretot, a donar suport a la presa i la gestió de decisions, prioritzant per llei els drets, la voluntat i les preferències de les persones amb discapacitat"

Llegiu l'acord de Govern- Descàrrega DOGC DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. Escolteu el director de Support-Girona, Josep Maria Solé, en aquest vídeo: [embed width="640" height="480"]https://youtu.be/wTr0xolTIQA[/embed] Tradicionalment la legislació civil catalana ha regulat mecanismes de suport propis donant protagonisme, a partir de la Llei 25/2010 del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, al mecanisme de l’assistència, reconegut arreu del món per tractar-se d’un suport formal, instituït judicialment a voluntat de la pròpia persona i molt a prop de les prevencions de la Convenció de Nacions Unides, donat que és producte de la voluntat de la persona i evita la modificació de la capacitat.  Amb aquesta reforma, l'assistència es constitueix com anteriorment mitjançant un procediment de jurisdicció voluntària (sol·licitada per la persona amb discapacitat), però obre la possibilitat que altres ho puguin fer en certs supòsits. S’introdueix  la possibilitat de constituir-la mitjançant l’atorgament d’escriptura pública notarial, permetent doncs la desjudicialització del suport a la capacitat jurídica. Així mateix, la reforma permet millorar el contingut d'aquest mecanisme de suport, fent-lo més flexible i adaptable a les circumstàncies diverses de la discapacitat, mitjançant la concreció de les funcions de l’assistent, tant en l’àmbit personal i/o patrimonial i excepcionalment la representació de la persona assistida.  Dignitat i respecte als drets, voluntats, desitjos i preferències s'esdevenen la base de l’exercici del suport, així com la cerca de la millor interpretació de la voluntat d’acord amb la trajectòria vital de la persona quan aquesta no pugui expressar-les.  Per una vida independent amb plena inclusió social Support-Girona va exercir a l'octubre de 2015 el primer suport per la via de l’assistència. Des de l'aleshores ha donat suport mitjançant l’assistència a 143 persones, 119 de les quals són vigents actualment i representen el 48% del total assistències constituïdes arreu de Catalunya. La missió és donar suport global i individualitzat, promovent la inclusió social i els Drets Humans, amb el convenciment que l’assistència és la millor via per fugir del model paternalista i passar d'actuar en el millor interès de l'assistit al suport a la presa i gestió de les decisions.   
El Govern català ha aprovat el decret llei que regula el suport formal a l'exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.