En marxa, l’equip Guia d’atenció a l’alta complexitat dirigit a joves i adolescents de comarques gironines

L’Institut d’Assistència Sanitària ha posat en funcionament el primer equip comunitari d’atenció intensiva a joves i adolescents de les comarques gironines, d’acord amb el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mentals i addiccions de la Generalitat de Catalunya i les prioritats del Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental i addiccions d’elevada complexitat (PAICSAMAEC). Aquest equip, anomenat Guia (Equip comunitari d’atenció intensiva a la complexitat), es dirigeix a la població d’entre 12 i 25 anys, amb un trastorn mental i addicció a substàncies i trastorn de conducta disruptiu, amb un impacte social, familiar i personal molt marcat, sense un projecte de vida i amb dificultats per vincular-se als serveis existents. El Guia és un equip pluridisciplinari integrat a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions del territori que es caracteritza per una accessibilitat ràpida en què el gestor de cada cas és el professional responsable d’articular la intervenció entre el pacient i els diferents serveis sanitaris, socials, de justícia, educació o benestar. La valoració de l’equip en la persona es fa en el seu entorn natural de manera que es pugui adequar a les característiques del pacient i la seva família. L’equip Guia està format per un psiquiatre, un psicòleg clínic, un treballador social i un professional infermer especialitzat en salut mental. Es tracta d’un equip expert, format i avesat en la detecció de les necessitats de les persones en situacions de contenció i crisi i en la intervenció familiar. La seva base operativa s’ubica al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, però la seva acció es desplega en la comunitat, en l’espai on li calgui a la persona atesa en cada moment (domicili, centre escolar, centre sanitari, etc.).  L’equip es coordina i treballa amb els professionals de l’atenció primària, salut mental, serveis socials, serveis i centres educatius o els cossos de seguretat, entre d’altres. El director assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS, doctor Claudi Camps, subratlla que els “equips Guia  representen un enfocament proactiu i de treball directe a l’entorn, que busca mobilitzar tots els recursos possibles per tal de reconduir situacions que generen un gran patiment”. El primer equip Guia gironí, que es va començar a configurar a finals d’any, atén actualment cinc casos. Tots els casos, que poden arribar fins a un màxim de 25, són prèviament valorats i aprovats per una Comissió tècnica i operativa (CTO) de la Regió Sanitària de Girona. Support-Girona és membre d'aquesta comissió integrada també per professionals de l’atenció a la salut mental i les addiccions de l’IAS, representants dels serveis de Salut, Drets Socials, Educació, Justícia i la Comunitat Terapèutica del Maresme. La comissió és responsable de mobilitzar aquests recursos que necessita el jove o l’adolescent al territori. L'atenció a la complexitat La intervenció de l’equip Guia en cada cas pot anar des de dos mesos i fins a un any aproximadament. L’equip realitza de cada persona un pla terapèutic individualitzat que contempla el tractament mèdic i psiquiàtric, el treball sobre el vincle relacional i suport psicològic, la intervenció familiar, la intervenció en els episodis de crisi i la reducció de riscos, la intervenció en el medi social, educatiu o laboral de la persona atesa i la seva recuperació funcional i inclusió en els diferents entorns (educatiu, laboral i social). En aquest pla hi participen tant el pacient com la seva família i els diferents professionals de la xarxa social, educativa o judicial. El perfil de les persones incloses al programa són joves o adolescents sense un projecte vital, amb un diagnòstic clínic de trastorns del neurodesenvolupament (trastorn de l’espectre de l’autisme, síndrome alcohòlic-fetal o TDAH), trets disfuncionals de la personalitat (trastorn límit i trastorn dissocial en persones menors de 18 anys) o funcionament intel·lectual límit i trastorn mental i de conducta. Són adolescents i joves amb comorbiditat (trastorn de conducta amb intensitat clínica moderada-greu i/o trastorn relacionat amb el consum de substàncies); tenen conductes transgressores que causen una gran alarma en l’entorn social, familiar, educatiu o laboral. Tot això fa que les seves necessitats d’atenció siguin  complexes i que requereixin d’un abordatge per part dels serveis socials, sanitaris, educatius, judicials, penitenciaris, policials i laborals. Solen ser casos en què els pares o tutors es troben desbordats per la situació i ni la família o la xarxa educativa disposen d’alternatives per donar-los suport; es produeix en aquest context un aïllament social, abandonament escolar, inadaptació a l’entorn o incapacitat per seguir un tractament. A Catalunya s’han posat en marxa 10 equips Guia per donar cobertura a tot el territori. L’objectiu és disminuir l’impacte social, familiar i la problemàtica mental afegida en detectar els casos en estadis precoços i la inclusió social de la persona atesa. Se n’espera obtenir a cada regió sanitària una disminució de les complicacions, seqüeles i riscos associats a l’elevada complexitat i sobretot una millora de la qualitat de vida dels joves i les seves famílies. Si aquests objectius específics s’assoleixen i es consoliden, a llarg termini s’espera assolir una reducció l’índex de fracàs escolar i evitar la cronicitat a l’etapa adulta de la població de referència.    
En marxa, l’equip Guia d’atenció a l’alta complexitat dirigit a joves i adolescents de comarques gironines

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.