De Fundació Tutelar de les Comarques Gironines a Fundació Support-Girona

L’1 de novembre el projecte de fusió de Support-Girona i la Fundació Tutelar Fadesia ha clos un cop complerts els tràmits d’informació i publicitat que determina la llei, i l’aprovació del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Des d’aquest moment la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines (nom jurídic vigent fins al moment) passa a ser Fundació Support-Girona i assumeix efectivament els suports exercits fins ara per la Fundació Tutelar Fadesia i també els seus professionals.

Support-Girona, entitat dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual o derivada del procés de l’envelliment), i la Fundació Tutelar Fadesia, dedicada al suport de persones amb Alzheimer i altres deterioraments cognitius, van signar el 13 de juny un acord de fusió. Amb aquest acord, Support-Girona recull el bagatge de la tasca desenvolupada per Fadesia durant 30 anys, en benefici de la qualitat del servei de les persones acompanyades, en aquest cas, afectades per la malaltia d’Alzheimer i altres deterioraments cognitius

Els nous estatuts resultants de la fusió recullen l'adaptació a la reforma legislativa 2021 relativa al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la capacitat jurídica; l'ampliació de les finalitats (assessorament jurídic i social, avaluació de supòsits derivats d'altres àmbits (justícia, salut, serveis socials...) i formació específica als professionals involucrats; la promoció de projectes, serveis o instal·lacions necessàries, conjuntament amb tot tipus d'entitats sense ànim de lucre, per tal de complir els objectius de la fundació; la col·laboració amb les administracions i organismes; així com la previsió d'incorporar al patronat un patró que hagi format part de l'entorn social en què la Fundació Tutelar Fadesia ha desenvolupat la seva activitat i pugui representar els valors que la varen impulsar.

Informació ampliada

Una dona i un home signant. Són la presidenta de la Fundació Tutelar Fadesia i el president de Support-Girona

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015