Support-Girona ha presentat aquest matí el primer informe del projecte “SUPPORT LAB VITAL per la vida independent a la comunitat” amb setze propostes d’acció

Impuls a la iniciativa "Espai Girona Comunitat Inclusiva"

El document s’ha fet públic en un seminari que ha comptat amb la participació del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, la directora dels serveis territorials, Helga Nuell, i l’alcadessa de Girona, Marta Madrenas, a més de les persones de diferents àmbits implicades en el projecte. 

Es demana una acció institucional “valenta i eficaç” liderada per la Generalitat de Catalunya en reconeixement, modificació de normatives i finançament

24/03/2023

Aquest matí, Support-Girona, entitat dedicada al suport jurídic i social de les persones amb discapacitat de més dimensió de Catalunya, ha presentat l’informe final del projecte “SUPPORT LAB VITAL per la vida independent a la comunitat”, un espai de transformació social impulsat per l’entitat gironina ara farà dos anys. El propòsit del projecte és promoure condicions comunitàries més inclusives i plantejar sistemes de suports i serveis perquè tota persona amb una discapacitat pugui fer efectiu el dret a viure de forma independent. Això en base a la riquesa i diversitat d’experiències vitals que han aportat a aquesta iniciativa les persones amb necessitats de suport que acompanya l’entitat, i els professionals i actors significatius de la comunitat que han participat en el projecte al llarg d’aquest temps (professionals de l’àmbit de la salut i el sector social, l’empresariat, l’administració autonòmica, el periodisme, l’advocacia, la universitat, els cossos de seguretat, entre altres). En base a les dinàmiques participatives i entrevistes realitzades s’ha pogut constatar que les persones amb discapacitat amb necessitats de suport per viure de forma independent, encara es troben amb importants reptes personals, barreres socials i dèficits en els serveis.

L’acte s’ha obert amb un diàleg entre el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i el director de Support-Girona, Josep Maria Solé. En aquest diàleg, moderat pel president del Col·legi de Periodistes de Girona, Jordi Grau, Solé ha exposat la distància entre el reconeixement legal dels drets i la possibilitat d’exercir-los perquè “el sistema dels serveis públics no ofereix els suports adequats”. Per la seva banda, el conseller ha reconegut la signatura pendent de la reforma de la cartera de serveis socials, però ha assegurat que la voluntat del Govern “és avançar cap a una transformació feta des de la lògica dels drets humans i la vida en la comunitat”. El director de Support-Girona ha demanat actuar “sense dilació” en una agenda concreta per “maximitzar aquesta lògica” i que “els drets humans arribin a la vida de les persones”. En aquest sentit, Solé ha subratllat la formació en els servidors públics com a “instrument imprescindible”.

Conclusions de l’informe

Com a resum de les conclusions de l’informe, s’observa, en primer lloc, que la societat és encara poc coneixedora de la realitat de la discapacitat i la salut mental. Són abundants els estereotips que comporten actituds d’estigma, i des d’aquesta perspectiva, hi ha consens en que cal avançar cap una cultura ciutadana i el compromís, creixent, dels seus principals actors en la creació de comunitats més inclusives. En segon lloc, l’informe subratlla que el sistema de serveis socials encara no està adaptat per a l’exercici del dret a viure de forma d’independent. No són suficients els recursos invertits fins ara en la dotació d’habitatges disponibles, ni en l’accés a una feina. Tampoc es disposen d’ingressos garantits suficients perquè les persones puguin fer realitat una vida independent a la comunitat. I en tercer lloc, el document evidencia que les persones amb els serveis i suports adients i unes condicions favorables en el seu entorn vital i comunitari poden desenvolupar el seu potencial d’autodeterminació per fer realitat els seus projectes, com qualsevol altra persona. Per totes aquestes raons, es demana una acció institucional “valenta i eficaç”, que sigui liderada per la Generalitat de Catalunya, tant a nivell de reconeixement com normatiu, planejament i finançament, comptant amb la participació i col·laboració dels ens locals i les entitats socials que treballen en aquest camp. 

El director de Support-Girona, Josep Maria Solé, assegura a l’informe que la transformació del sistema de serveis socials passa per introduir amb “força” una prestació de suport individualitzat dirigida exclusivament a la inclusió a la comunitat. Solé fa referència a un pressupost nominatiu i un sistema de suport professional centrat en l’assistència personal. El director indica que “això es podria regular amb un sol article, en la Llei de Serveis Socials o decret” i el detalla de la següent manera: “Se l’oferirà a la persona un pressupost nominatiu, equivalent al cost dels serveis socials especialitzats als que tindria dret, a través d’una combinació entre diners directes i l’adquisició de serveis alternatius a la institucionalització”.

SUPPORT LAB VITAL per la vida independent a la comunitat

Support-Girona, entitat compromesa en la defensa i aplicació de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD) des de fa anys, ha estat una entitat proactiva en l’aprovació del nou marc legal de la capacitat jurídica, tant a nivell estatal com català. La reforma legislativa però no ha vingut acompanyada amb la necessària consciència social, la reforma de la cartera de serveis socials adient, ni dels dispositius tendents a la transició al canvi de model. És en aquest context, que Support-Girona va posar en marxa a l’any 2021 el projecte “SUPPORT LAB VITAL per la vida independent a la comunitat”. Aquest projecte es configura com a una iniciativa innovadora que té a les persones usuàries dels serveis com a principal font d’aprenentatge, a més dels diferents professionals i agents actius en la defensa dels drets i la transformació social. En el seu conjunt hi han participat 37 persones.

Setze propostes d’acció 

Com a resultat del treball dut a terme s’han concretat setze propostes d’acció. Unes provenen de les pròpies persones amb discapacitat, i es concreten en disposar de suports educatius continuats més intensos i variats per decidir “què volem fer i com ho volem”, i participar en activitats on hi ha una diversitat de persones. 

Altres s’ubiquen en la transformació de l’entorn comunitari, i entre aquestes, destaca l’impuls a la creació de l’”Espai Girona Comunitat Inclusiva”. Aquesta proposta neixamb la voluntat de fer créixer en consciència i compromís ciutadà pel dret a viure de forma independent. La iniciativa es desenvoluparà en el marc del projecte Support Lab Vital i es treballarà en aliança, de Support-Girona, amb el Col·legi Periodistes de Girona, la UdG i altres entitats socials i actors del territori. S’elaborarà un informe anual i s’està valorant la possibilitat d’estructurar la iniciativa perquè esdevingui un projecte finançat amb fons europeus. Dins d’aquest camp, el de l’entorn comunitari, també es proposa promoure una cultura de la salut mental en comunitat. Aquesta acció està específicament dirigida als professionals dels sistemes de salut, educatiu i social, judicial i cossos de seguretat. 

Millores bàsiques del sistema públic de serveis

El gran gruix de propostes d’acció tenen a veure però amb les millores bàsiques en el sistema públic de serveis. En aquest punt, l’informe concreta nou accions d’ampli abast:

  • Actualitzar la cartera de serveis socials des de l’enfocament dels drets, d’acord amb la CDPD. Aquesta actualització ha de contemplar el reconeixement d’un servei integral de suport per la vida independent, la inclusió i la presa de decisions en les dimensions social, jurídica i econòmica, adreçat de forma universal a tota la ciutadania; i l’avenç en la regulació i dotació de l’assistència personal.
  • Increment substancial dels pressupostos públics destinats al sistema de serveis socials, amb una dotació exclusiva a actuacions i serveis per prevenir qualsevol institucionalització i per promoure el dret a viure de forma independent en la comunitat.
  • Inversió prioritària en l’atenció precoç i desenvolupament infanto-juvenil, de manera que s’acompanyi fins els 18 anys amb un suport integrat social, de salut i educatiu.
  • Garantir que la persona amb necessitats de suport per una vida independent a la comunitat compti amb ingressos suficients per exercir aquest dret, ja sigui amb un treball ben remunerat o amb ingressos garantits suficients, quelcom que comporta una millora de les condicions i incentius del treball amb suport i de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Incorporació de la prestació dels pressupostos adaptats a la persona per la realització del seu projecte de vida independent a la comunitat de forma autodirigida.
  • Garantia d’un habitatge propi accessible, compartit o no, en unes condicions més flexibles que les actuals, preservant la lliure decisió de la persona sobre on i amb qui vol viure.
  • Plena integració dels sistemes de salut i de serveis socials per fer real un suport integrat i adaptat a cada persona.
  • Promoure les condicions perquè els professionals de salut mental puguin ser més actius en el suport a altres equips professionals; sobretot a aquells que incideixen en les persones més vulnerables.

Aprovació de la llei que reguli el tancament de qualsevol recurs de llarga estada i la transició per a la vida independent. Les transicions per a una vida independent i la desinstitucionalització estan clarament pautades pel Comitè Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Només cal la voluntat política, les lleis i els recursos adients per fer-les realitat.

Altres propostes tenen a veure amb la millora de la pràctica del col·lectiu de professionals d’acció social, a través de formació, reconeixement i millores laborals, entre altres.

En aquest enllaç us podeu descarregar una síntesi de l'informe en què hi trobareu també les aportacions de les diferents persones que hi han participat.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb:

Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support-Girona 
info@pluralcomunicacio.com - Tel. 972 22 23 70 - 678580347

Diàleg en un escenari amb tres sillons

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015