Nacions Unides pren Support-Girona com a referent en el suport a les persones amb discapacitat

L’informe de l’Alt Comissionat per als Drets Humans destaca com a bona pràctica el sistema implantat per l’entitat gironina 

El darrer informe de l’Alt Comissionat per als Drets Humans de Nacions Unides (ACNUDH) destaca Support-Girona  —entitat catalana dedicada al suport jurídic i social de les persones amb discapacitat— com a referent internacional en bones pràctiques dels sistemes de suport per a la inclusió en la comunitat de les persones amb discapacitat. Aquest informe, que es presentarà en el proper període de sessions del Consell de Drets Humans, realitza un seguit de recomanacions en relació amb diferents àrees d’actuació que els estats haurien de tenir presents per desenvolupar sistemes de suport basats en drets (model de governança, de prestació social, de finançament i incentius, política d’habitatge i desinstitucionalització, o desplegament de tecnologies, entre altres.), i destaca les bones pràctiques detectades a nivell mundial. Concretament, en l’apartat dedicat a la capacitat jurídica diu textualment: “Tot i que s'ha progressat en el reconeixement legal del suport per a l'adopció de decisions, les actituds socials i els serveis dels Estats no han avançat al mateix ritme. Normalment, les organitzacions de la societat civil, especialment les organitzacions de persones amb discapacitat, encapçalen les iniciatives a títol experimental. Alguns exemples d'iniciatives positives finançades per l'Estat són: el programa “Supported Decision-Making New York”, que ajuda les persones a subscriure convenis de suport per a l'adopció de decisions; i Support-Girona, a Catalunya (Espanya), que ofereix suport en la presa de decisions a persones que afronten situacions complexes”

Què és el suport a la presa de decisions

El suport a la presa de decisions fa referència a pràctiques, acords, relacions i ajustaments dissenyats per a què les persones amb discapacitat puguin prendre les seves pròpies decisions sobre el seu trajecte de vida, incloent-hi la manera en com aquestes decisions es comuniquen i es porten a la pràctica. Tot i que fa més de dos anys que va entrar en vigor la reforma de llei de la capacitat jurídica (llei estatal 8/2021 i decret llei català 19/2021), les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial encara veuen restringit el seu dret a la capacitat jurídica i, en conseqüència, el dret a prendre decisions que afecten algunes àrees de la seva vida, per no comptar amb l’entorn o el suport adequat. Tampoc tenen a favor el reconeixement social d’aquest dret. 

Support-Girona, que atén 1.265 persones amb discapacitat, segons dades de tancament de 2023, fa més de nou anys que treballa perquè aquestes puguin exercir el màxim control i prendre (soles o amb suport) totes les decisions que afecten les seves vides: escollir a on i amb qui es vol viure, la rutina diària, les relacions personals, la roba, la nutrició, la higiene, la cura de la salut, els aspectes religiosos, culturals o sexuals. 

Concretament va ser a l’any 2014, quan l’Observació General n.1 del Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, precisa que l’art 12  (igual reconeixement com a persona davant la llei) no era interpretable i que s'havia d'aplicar, fins i tot en situacions de crisi, indicant que la persona tenia dret a equivocar-se i a no desitjar el suport. Des de llavors, Support-Girona ha anat evolucionant a un sistema de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, a l’acompanyament a la presa de decisions i l’oferiment de les salvaguardes per prevenir abusos i influència indeguda, així com el foment de l’autonomia, la vida independent (art.19)  i la plena inclusió social a la comunitat, d’acord amb la voluntat i preferències de la persona.

Des d’aquesta perspectiva i davant un nou escenari que calia entomar, l’entitat gironina ha desplegat diferents projectes dirigits a oferir eines als professionals «de trinxera» per poder exercir el suport a la presa de decisions (metologia I-Decide). El projecte parteix de la base de «l’acord de suport a la presa de decisions» com a instrument de caràcter voluntari per dotar, tant a la persona com al professional, d’un punt de partida formal, o semiformal, en què es reconeix la voluntat i preferències de la persona que sol·licita suport en una o algunes esferes o àmbits de la seva vida i, al mateix temps, s’adquireix el compromís professional d’oferir a la persona aquest suport explicitant les possibilitats reals i també les limitacions. 

En aquest context, del total de les persones que acompanya l’entitat, el 57% viu ara al seu domicili, en la comunitat, i reben el suport per fer-ho.  

Support-Girona

Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les quals hi té un vincle legal, promovent la inclusió social i els drets humans. Té com a missió acompanyar a les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment per contribuir a la seva inclusió i l’exercici dels seus drets. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiat pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades.

Segons dades de tancament de 2023, l’entitat ha gestionat un total de 2.365 suports al llarg de la seva història i mai ha rebutjat cap cas per complex que hagi estat. És per això que l’entitat és la del seu àmbit amb més casos de tot Catalunya, amb 1.265 suports actius amb data de 31 de desembre. L’entitat du terme l’activitat amb una plantilla de 125 professionals, el 90% dels quals desenvolupa el seu treball en l’àmbit d’atenció a la persona, en xarxa amb les institucions, organismes i professionals externs, clau en l’acompanyament de les persones. Des de l’any 2003, els motius de la necessitat de suport han seguit la mateixa tendència. Del total de les persones acompanyades el 43% tenen una discapacitat psicosocial, el 29% una discapacitat intel·lectual, i el 15% una discapacitat derivada del deteriorament cognitiu. 

En el marc del nou règim jurídic espanyol i català, Support-Girona defensa l'assistència sense representació com a norma general, i assegura que la representació “només és necessària en situacions excepcionals”. 

Descàrrega de fotografia. Autor. Support-Girona.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb:

Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support-Girona 
info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347

 

Persones a l'entrada de la seu de Support-Girona

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015