Proper Innobreak: “Solucions 4.0 que empoderen i faciliten l’autonomia personal”
Data i hora d'inici

6 d'abril de 2022. Organitza iSocial. Amb PP&TOWN COMPAGNON de MassFactory (Espanya, Canadà) i REHAB-LAB de CMRRF Kerpape (França). Programa i inscripcions.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.