WHO training webinar: The road towards zero coercion mental health services - real world examples
Data i hora d'inici
Data i hora de finalització

The World Health Organization's hashtag#QualityRights will be hosting training a webinar series to eliminate coercive practices in Mental Health, explore solutions to eliminate coercion, respect will & preferences, and safeguard rights in crises. 
The second training webinar is on Crisis De-escalation: Practice & Tools

Registration: https://lnkd.in/ddNaYMus 

Plataforma Quality Rights al teu abast

 

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015