Èxit del projecte Pis Escola, el recurs pont entre l’hospitalització i la comunitat per a persones amb trastorn mental greu

Els resultats en l’autonomia i benestar dels usuaris que han estat en el programa Pis Escola, un recurs pont entre l’hospitalització i  la comunitat dirigit a persones amb trastorn mental greu ubicat a Girona, referma el convenciment que tota persona és susceptible de millora si es treballa amb ella més enllà de la patologia. La Fundació tutelem bona part dels usuaris que han estat inclosos dins aquest programa, gestionat per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). El Pis Escola, un dels projectes presentats per l’IAS a diferents congressos en l’àmbit de la rehabilitació en salut mental, és un programa del Servei de Rehabilitació Psicosocial del Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt) que es desenvolupa en un pis ubicat fora del recinte hospitalari. Es tracta d’un programa on els usuaris posen en pràctica els coneixements necessaris per al seu bon funcionament al domicili, amb l’aprenentatge de les tasques domèstiques i de la vida quotidiana abans de donar-se d’alta a l’hospital. L’objectiu del projecte és que els usuaris que hi participen facin un acostament a una vida més autònoma a la comunitat sense trencar de forma brusca el vincle amb l’hospitalització, i a la vegada adquirir consciència que cadascú ha de contribuir personalment a millorar la seva pròpia qualitat de vida. El Pis Escola acull usuaris que vulguin participar-hi de forma voluntària i que estiguin estables des del punt de vista psicopatològic. Durant sis sessions al llarg de tres setmanes consecutives, amb un màxim de 4 usuaris per període, es treballa amb cada persona aquells aspectes en funció de les seves necessitats. Els objectius a assolir els marca l’equip de professionals (metge, infermera, auxiliar d’infermeria, terapeuta ocupacional, treballadora social, psicòleg, etc.) que atén a cada usuari, tant a la unitat d’hospitalització com al centre de salut mental comunitari de referència de la personal, i també d’acord amb la família i el propi usuari, entorn social o amb la Fundació Tutelar, donat el cas. Cada setmana, tots els dimarts i els dijous, els usuaris, acompanyats per dos professionals, realitzen les feines que haurien de fer si visquessin al seu domicili. L’activitat al Pis Escola els comporta la necessitat d’organitzar-se i prendre decisions i posar-les en comú: escollir menú, fer la llista de la compra, anar a comprar, preparar els àpats i, consegüentment, recuperar en un espai més normalitzat habilitats que tenien perdudes. Un dia a la setmana es dedica a parlar d’un tema monogràfic: habilitats domèstiques; autonomia i projecte personal, que inclou des de controlar els diners fins a la gestió del temps d’oci o tenir cura de la presència; i alimentació saludable i tractament de la malaltia, per aclarir també qualsevol dubte de la persona durant la seva estada hospitalària.   El Servei de Rehabilitació Psicosocial El Servei de Rehabilitació Psicosocial, ubicat a l’edifici TMS del Parc Hospitalari Martí i Julià, és un recurs especialitzat en el tractament de persones afectades per un trastorn mental greu (psicosi, esquizofrènia, etc.). Aquest servei proporciona tractament rehabilitador basat en donar coneixement i estratègies que ajudin a la persona a ser autònoma, responsable de la seva malaltia i a recuperar el seu projecte de vida en la mesura que sigui possible. Les eines que s’utilitzen són, bàsicament, tallers, grups psicoterapèutics i psicoeducatius. Consta de dues unitats. Una unitat de subaguts de 50 llits, que té com a objectiu prioritari, a més de la millora clínica, assolir una funció rehabilitadora i de reinserció a curt i mig termini. Ofereix serveis dirigits a les persones amb trastorns mentals greus, sovint d’evolució crònica on predominen els dèficits o inconvenients vinculats a la malaltia i que comprometen greument el nivell d’autonomia del malalt. L’any 2015, aquesta unitat va atendre 372 pacients, 52 dels quals van anar al Pis Escola. L’estada mitjana és de 37 dies. La segona unitat és un espai residencial, destinat en l’actualitat únicament als usuaris procedents de l'antic Hospital Psiquiàtric, que van quedar i estan exclosos de la xarxa social. Aquesta unitat fa anys que ja no accepta nous ingressos i es reconvertirà en un programa de suport comunitari sense cap plaça residencial. Actualment acull 28 usuaris. Peu de foto: En Josep és un els usuaris que s’ha adherit al programa Pis Escola.  
Èxit del projecte Pis Escola, el recurs pont entre l’hospitalització i  la comunitat per a persones amb trastorn mental greu

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.