La repercussió social de l'activitat de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines multiplica per 4 el seu cost

Per cada euro invertit en la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, l’entitat ha generat i ha retornat un valor social equivalent a  4,69 euros. Aquest és un dels resultats principals de l’estudi “El Retorn Social de la Inversió” que ha dut a terme la Fundació, amb l’objectiu de determinar el rati entre els recursos invertits en l’entitat i els beneficis que s’obtenen a nivell social. La investigació, realitzada conjuntament amb la Fundació Campus Arnau d’Escala i el Gabinet d’Estudis (GES), s’ha dut a terme aplicant la metodologia RSI (Retorn Social de la Inversió) a l'activitat de la Fundació Tutelar durant el 2015. L'RSI és un mètode de comprensió, mesura, gestió i comunicació del valor econòmic, social i ambiental que genera una organització. La metodologia, utilitzada pels països anglosaxons i contrastada a nivell mundial, consisteix a conèixer la situació anterior de tots aquells que hi tenen relació amb el projecte avaluat i a utilitzar indicadors que es puguin mesurar en termes econòmics per descriure com la seva situació ha canviat per causes atribuïbles a la fundació gironina, en aquest cas. En l’estudi hi han participat 132 persones procedents dels diferents grups d’interès (treballadors i equip directiu de la fundació, famílies i persones a qui la Fundació presta suport, professionals externs i entitats col·laboradores, així com el departament de Treball, Afers Socials i Famílies). Aquest matí s'ha presentat en roda de premsa i aquesta tarda en societat, en un acte celebrat a la Biblioteca Carles Rahola, a càrrec del president de la Fundació, Pere Cornellà, el seu director, Josep Maria Solé, el director general de la Fundació Campus Arnau d'Escala, Lluís Marroyo i el director del Gabinet d'Estudis GES, Xavier Vallvé. Us podeu descarregar l'estudi  en aquest enllaç. Estalvi de recursos públics i beneficis socials El resultat més significatiu és la transformació dels serveis d’atenció vinculats a serveis d’àmbit institucional en serveis de suport i inclusió de les persones dins de l’entorn comunitari. Aquest fet provoca un fort impacte en l’estalvi de recursos públics, en comparació amb l’aplicació de polítiques tradicionals d’atenció a les persones amb discapacitat. La ràtio RSI és la suma dels retorns que afecten als diferents grups d’interès. La taula següent resumeix el valor generat i la taxa de retorn per a cadascun dels perceptors de l’estalvi o benefici directe i indirecte que genera la fundació.
Valor Generat (€) RSI (€/€)
Retorn a les administracions públiques 3.915.246,70 1,70
                     Retorn directe a les adm. pbliques 663.160,62 0,29
Retorn indirecte a les adm. públiques 3.252.086,08 1,41
Retorn a l'entorn comunitari (dinamització econòmica) 2.214.024,60 0,96
                       Retorn directe a l'entorn comunitari 1.469.977,13 0,64
Retorn indirecte a l'entorn comunitari 744.047,47 0,32
Retorn Indirecte als usuaris 2.133.886,46 0,93
Retorn Indirecte als familiars dels usuaris 2.516.756,62 1,09
Retorn Indirecte als professionals externs 5.368,42 0,00
Retorn Indirecte als treballadors 11.700,00 0,01
  Els retorns directes sumen un valor social equivalent a 0,93 euros per cada euro invertit a la Fundació i són els que corresponen a les aportacions a la Seguretat Social, pagament de l'IRPF, l'IVA, i d'altres impostos de caràcter local, més el còmput de la contractació de serveis i la compra dels productes necessaris per a la realització de l'activitat, així com els salaris dels treballadors. Però el que es destaca de l’estudi són els beneficis socials i estalvis que no queden reflectits de manera directa en el balanç econòmic de la Fundació. El valor extra financer generat suposa un retorn social equivalent a  3,76 euros per cada euro destinat i això vol dir que per cada euro que es deixa de destinar a la Fundació, les administracions, les famílies, les persones a qui dóna suport i en general el teixit social haurien d'aportar 3,76 euros com a contraprestació. Dins el capítol d'estalvis a les administracions públiques, és significatiu aquell que es produeix pel fet de promoure que els les persones visquin en pisos amb serveis i integrats en la comunitat amb els suports necessaris per a una vida autònoma. S’han observat dos retorns importants: l'estalvi produït pel programa de suport comunitari i l'estalvi que es produeix pel fet que les persones a qui es dóna suport pateixen menys episodis de crisi des que estan acompanyats pels serveis de la Fundació i per tant ingressen menys en centre hospitalari. En el primer cas, l’estalvi en valor absolut és de 3.872.427,25 euros (calculat en base a la diferència de despesa anual del programa que acull 325 persones i el que costaria que aquestes persones visquessin en un recurs de l’administració). La taxa de retorn calculada per a l’administració és de 0,49 euros per cada euro destinat i de 0,79 euros per a les persones a qui es dóna suport. En el segon cas, la conseqüència directa és una disminució dràstica en el nombre d'ingressos en les unitats d'aguts i subaguts d'hospitals a causa de descompensacions. Les dades de què disposa la Xarxa de Salut Mental i Addicions de Girona i comarques (gestionada per l'empresa pública Institut d'Assistència Sanitària) senyalen que tant sols un 10% de les persones que resideixen a domicili va necessitar algun ingrés hospitalari per descompensació, és a dir, només 32 persones de les 325 integrades a la comunitat. La taula següent resumeix l'estimació de l'estalvi produït
Nombre d'ingressos totals 2015 61
Ingressos sense suport comunitari 244
Estada mitjana (dies) en subaguts 56
Preu estada diària en subaguts 114 €
Preu estada de 56 dies 6.384 €
Estalvi anual per al sistema de Salut Pública degut a estabilitat psíquica dels tutelats 1.200.192 €
Base de càlcul: nombre d'episodis d'ingrés a la Unitat de subaguts de l'hospital (Parc Hospitalari Martí i Julià. Salt), on l'estada mitjana és de 56 dies. L'estudi fa evident que l'aplicació de polítiques d'inclusió millora la qualitat de vida de les persones acompanyades i redueix enormement la despesa pública. La contribució a la ràtio de retorn és d’un valor social equivalent a 0,40 euros per cada euro invertit. Els dos retorns principals vers els sistemes de salut i benestar públics per l'aplicació del programa de suport comunitari suposen un valor social equivalent a 0,89 euros per cada euro destinat. Estalvi per a les persones acompanyades i les famílies Gràcies als serveis de suport que reben dels professionals de la Fundació, bona part dels que viuen en pisos integrats a la comunitat han après a desenvolupar-se a l'entorn i  a l'habitatge. Aquest fet ha suposat un estalvi en la contractació de serveis especialitzats de 0,14 euros per cada euro invertit. Cal afegir l’estalvi per a les famílies (cost econòmic pel fet de tenir a càrrec una persona amb necessitats de suport), calculat en un valor equivalent a 0,95 euros per cada euro destinat (2.190.240,00 anuals). A més, una part dels familiars augmenta el seu nivell d'ingressos pel fet d'incrementar la seva jornada laboral. S'estima que els familiars han augmentat els ingressos nets en 414.589,79 euros, contribuint alhora a la dinamització econòmica de l'entorn en 0,32 euros per cada euro invertit. La Fundació La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines té com a objectiu principal defensar, promoure, desenvolupar i estendre els drets de les persones amb malaltia mental, deteriorament cognitiu relacionat amb l'envelliment o discapacitat intel·lectual, al mateix temps que ajuda aquestes persones a perseguir el seu benestar, assegurar la seva dignitat i preservar la seva autonomia, la seva voluntat i preferències,  a través de la protecció legal i el suport social. Per tal d'aconseguir tots aquests propòsits, la Fundació utilitza les institucions de protecció contemplades a l'ordenament jurídic (tutela, curatela, administració patrimonial, assistència, poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat, guarda de fet, patrimoni protegit, etc.). En la majoria dels casos, la Fundació intervé per designació judicial, però cada vegada hi ha més famílies i serveis de l'administració que acudeixen a la fundació per obtenir assessorament sobre el tipus de protecció més adient per a cada cas i que la designen com a prestador futur de suport. A tal efecte, la Fundació disposa de Servei de Protecció Futura. Des de l'inici de la seva activitat (11 d'abril de 2003), la Fundació ha exercit càrrecs tutelars respecte més de 1.200 persones, de les quals 720 eren vigents el 2015 (any de l'estudi) i 785 a 31 de desembre de 2016 (Avui 799). El 49% correspon a persones amb trastorn mental; el 27% té una discapacitat intel·lectual; el 19% una demència, mentre que el 5% restant correspon a persones amb un diagnòstic complex i de difícil classificació. L'heterogeneïtat en la tipologia de persones acompanyades ha estat una de les característiques principals de l'aplicació de la metodologia RSI a la Fundació, donat que les inversions i els retorns econòmics i socials són diferents en funció d'aquest factor. La Fundació finança el servei, principalment, a partir d’un conveni amb el Departament de Treball, Afers socials i Família  de la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni proporciona ingressos per fer front al servei de suport en funció del nombre i les característiques de les persones ateses. A banda, agraeix les aportacions de particulars, mitjançant les quals la Fundació fa front a una part del cost del servei d’assessorament i el servei de suport futur. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb: Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines_ info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347  
La repercussió social de l'activitat de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines multiplica per 4 el seu cost

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.