Trobada amb els socis internacionals a Finlàndia per treballar el projecte "I-Decide"

Des del 19 de juny i fins el 21 de juny som a Tampere (Finlàndia), en reunió de treball amb els socis internacionals del projecte I-DECIDE, coordinat per SUPPORT Fundació Tutelar Girona. El projecte té com a objectiu potenciar les habilitats i oferir eines a les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial per ajudar-les a decidir sobre tres àrees cabdals de la seva vida, amb els suports adequats: les finances personals, els seus drets com a consumidors i els assumptes que afecten la seva salut i benestar. Al mateix temps el projecte inclou dotar del coneixement, les competències i les eines necessàries als professionals de suport perquè puguin ajudar a les persones amb discapacitat a assolir el seu objectiu. Quan el vam presentar a la seu gironina de Support, TV3 en parlava: . Aquests dies a Finlàndia estem avaluant la recopilació de bones pràctiques i factors d'èxit, consensuant els requeriments del perfil professional i el disseny dels nous serveis de suport a la presa de decisions. Posem sobre la taula els reptes que suposa el canvi de paradigma de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) respecte al Dret de les persones amb discapacitat d'exercir la seva capacitat jurídica, i a rebre suport per fer-ho, segons la seva voluntat i preferències. Afrontar amb garanties aquests reptes implica dissenyar aquests nous serveis de SUPPORT a la presa de decisions des de la perspectiva dels drets humans, al mateix tems que assegurar els estàndards de qualitat, metodologies contrastades i, sobretot, la seva vessant pràctica. A través de recerca realitzada per tots els participants, amb experiència en la matèria, s'ha aconseguit identificar deu factors d'èxit per desenvolupar aquests serveis de SUPPORT a la presa de decisions i el perfil dels professionals que els han d'atendre. Entre les matèries considerades, s'hi inclouen:
  • Planificació centrada en la persona com a element central de la intervenció professional.
  • La capacitat d'adaptació a les situacions concretes de la vida quotidiana, que precisarà d'un aprenentatge i prova dels materials que elabora el projecte a partir de la interacció constant entre professional i la persona recolzada, en situacions reals, com a element d'èxit.
  • El SUPPORT a la presa de decisions és un procés constant que els professionals de tots els serveis que interactuen amb la persona han d'integrar en la seva praxis des del moment inicial de la seva formació acadèmica.
  • Les famílies de les persones amb discapacitat juguen un rol fonamental com a xarxa de suport natural i han de ser conscients del canvi de paradigma que suposa el dret a decidir, i tenir coneixements que els permetin exercir el rol de SUPPORT sense limitar l'autonomia.
  • El dret a decidir com assignar els recursos econòmics i administrar el pressupost personal és la conclusió lògica del SUPPORT a la presa de decisions. S'evidencia la manca d'un marc jurídic que s'adeqüi a les previsions de la CDPD de Nacions Unides.
  • Les xarxes de suport socials informals de la persona són l'eix vertebrador de l'èxit en el SUPPORT a la presa de decisions.
  • Cal fomentar la creació de nous perfils professionals especialitzats en el SUPPORT a la presa de decisions (amb coneixements sobre acompanyament des de la vessant social, però amb formació jurídica i de gestió de situacions complexes en els àmbits administratius i econòmics).
  • El SUPPORT a la presa de decisions no es pot concebre com un servei completament aïllat, sinó que s'ha de donar en una relació coordinada i continuada amb qualsevol altre servei que rebi la persona, per atendre les seves necessitats i fomentar la seva inclusió social (habitatge, cura persona, serveis socials, salut, etc.)
  • Els sistemes de SUPPORT a la presa de decisions no es poden basar només amb la interacció persona-professional sinó que han de preveure algun mecanisme de salvaguarda (supervisió professional / suport per parells professionals / suport entre iguals), que vetlli per la prevenció d'abusos i influències indegudes.
Trobada amb els socis internacionals a Finlàndia per treballar el projecte "I-Decide"

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.