La Fundació Support advoca per un sistema d’habitatge social amb suport personalitzat

L’entitat demana canvis “imprescindibles” en el sistema públic dels serveis socials perquè les persones amb discapacitat puguin viure a casa seva  La Fundació Support, organització gironina dedicada al suport jurídic i social amb el major nombre de persones acompanyades de Catalunya, 921 casos vigents a 31 de desembre de 2018 i 1.740 des de la seva creació l’any 2003, ha presentat avui en roda de premsa les dades d’activitat de 2018. Durant l’acte, el director de la fundació, Josep Maria Solé, ha posat de relleu la necessitat “imprescindible” d’un canvi en el sistema públic dels serveis socials que permeti les persones amb discapacitat viure a casa seva, amb “els suports adequats”. La fundació insta l’Administració a abordar un nou concepte d’habitatge social que permeti les persones tenir una vida independent, dins la comunitat. La fundació treballa des del paradigma de la capacitat perquè les persones a qui acompanya puguin decidir sobre la gestió dels suports que precisen, amb la promoció de la seva autonomia i suport a la seva inclusió social. Solé ha afegit que després d’haver fonamentat les pràctiques de la fundació en l'atenció centrada en la persona “apostem ara per l'atenció dirigida per la persona”. Cap a figures menys restrictives L’activitat principal de Support es duu a terme, en el marc de les anomenades “institucions de protecció de la persona”, regulades al Codi civil de Catalunya quan un jutge decideix encarregar, en els àmbits que consideri (tutela i curatela, defensa judicial, guarda de fet), el suport jurídic d’una persona. Així mateix, quan qui sol·licita el suport és la pròpia persona (a través del mecanisme de l’assistència), o quan l’encarrega per la via del poder notarial, per al present o per a un futur (poder preventiu). L'any 2018 Support ha assumit 158 institucions jurídiques de suport. El percentatge de nous casos acceptats el 2018 va ser de 3,04 per setmana. El 2018 segueix marcant tendència progressiva cap a figures menys restrictives, com és el cas de l’assistència, la qual es basa en el respecte dels drets, voluntats i preferències de la persona. L’any 2018 s’han acceptat un 69% més d’assistències (27) que l’any 2017 (16). En l’actualitat, Support disposa d’un total de 50 assistències. Per segona vegada des de la creació de l’entitat (11 d’abril de 2003), la fundació ha acceptat més suports de curatela (52), institució de suport que s'ajusta més a les situacions personals i que respecta millor l'autonomia, les voluntats i les preferències de les persones, que de tutela (36), institució que es basa en la representació de la persona, i que no compleix amb els paràmetres de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, ja que pot propiciar intromissions no justificades en la seva vida. En el còmput general, però, hi ha més tuteles (434) que no pas curateles (350), ja que s’acumula la tendència dels anys anteriors, que encara és la tendència majoritària a la resta de Catalunya i en el conjunt de l’Estat. També augmenta la institució de la curatela modulada, un 30% respecte el 2017, construcció jurisprudencial que s'adapta millor a les necessitats concretes de la persona que precisa un acompanyament intens en l’àmbit personal. Casos complexos Al 2018 es compten 41 casos considerats d’alta complexitat (el 4,45% de la totalitat de les persones acompanyades). La complexitat dels suports (no de la persona), és valorada per punts segons la concurrència de circumstàncies que dificulten la cobertura de necessitats personals i la inclusió social, com ara l’existència de comportaments percebuts com agressius envers altres persones i/o els  professionals socials, tant de la persona com de l’entorn familiar, la no acceptació de la necessitat de suport per la persona, l’abús de tòxics o conductes addictives, la no adherència a les propostes de tractament en l’àmbit de la salut general o mental, la falta de recursos econòmics i residencials, ... o l’existència de conductes de risc per a la pròpia persona. Support no entén la complexitat com a definició de les característiques de la persona ni del seu entorn, sinó en la relació amb els mitjans i el treball en xarxa a emprar, així com en la preparació dels professionals per arribar a prestar el suport adequat. Així, la complexitat no és una característica de la persona, sinó la falta de mitjans externs, de les barreres amb les que les persones interactuen i impedeixen la seva participació plena en la societat. Sovint la complexitat ve determinada per la inexistència d’una visió i una acció compartida i coordinada amb participació de tots els dispositius socials i sanitaris que han d’acompanyar la persona. Un dels reptes de Support és precisament que la complexitat no allunyi la intervenció social de l’aplicació dels principis de la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat (CDPD). Lideratge internacional Des de fa cinc anys l’entitat gironina manté un compromís i activitat importants, tant a nivell nacional com europeu, en el procés de canvi de paradigma en l’exercici de la capacitat jurídica d’acord amb la Convenció de l’ONU. El mes de juny, el director de Support s’ha incorporat al consell d’administració de l’EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), plataforma europea no governamental que agrupa més de 15.000 proveïdors de serveis socials i de salut per a persones amb discapacitat. Treballa en matèria de continguts relacionats amb l’aplicació de la CDPD. L’entitat també forma de l’IGN (International Guardianship Network), organització no governamental orientada a ajudar als proveïdors de suport, tribunals i autoritats públiques de tot el món, a posar en pràctica els processos legals de la Convenció de Nacions Unides. Així mateix la fundació també treballa amb les associacions franceses UDAF sobre els sistemes jurídics i socials del suport i l'atenció comunitària a les persones amb discapacitat. L’any 2018, la fundació ha participat en 25 fòrums internacionals a tot el món. En l’àmbit nacional ha dut a terme 75 accions divulgatives orientades a informar i formar en la intervenció social d’acord amb la CDPD. L’any 2018, Support ha impulsat projectes internacionals finançats amb fons europeus amb l’objectiu d’avançar des de diferents àmbits en el compliment de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. Destaquen: “I-Decide”, liderat per la fundació gironina, que pretén millorar el coneixement, la metodologia i els materials de suport a l'abast dels professionals que atenen les persones amb discapacitat per tal que puguin prendre les seves pròpies decisions; “TopHouse”, que treballa les necessitats professionals per a l’atenció de les persones amb discapacitat al propi domicili, i “Ad-Choisir”, que busca la cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques, la cerca de les habilitats professionals així com la creació d’una xarxa europea. La Fundació Support L'objectiu principal de Support és la defensa, promoció i desenvolupament dels drets humans de les persones amb discapacitat (malaltia mental, deficiències cognitives relacionades amb el procés d'envelliment o discapacitat intel·lectual), al mateix temps que acompanya les persones a perseguir el benestar i a preservar l’autonomia. La tasca de la fundació és predominantment social. Amb un 71% de la plantilla integrada a l’Àrea Social, el 2018 s'han fet en total 29.962 accions derivades de l'atenció a les persones acompanyades, tant accions directes (seguiments, compres de roba, acompanyaments mèdics…) com indirectes (reunions de coordinació, tramitacions de suports d'atenció domiciliària) i 12.022 visites directes al lloc de residència, 858 activitats d’oci i 3.447 acompanyaments mèdics. L’any 2018, Support ha aprovat el Pla de voluntariat, amb l’objectiu d’afavorir la participació social de les persones acompanyades i millorar la seva qualitat de vida. La Fundació també ofereix un servei d’assessorament (no finançat per l’Administració) adreçat a entitats, professionals i particulars i un servei de “suport futur”, que té per objectiu preveure necessitats futures de la pròpia persona o de familiars amb discapacitat. El Patronat identifica com a repte per a futurs exercicis la recerca de patrocini i finançament privat per projectes que millorin la vida de les persones acompanyades per la Fundació, així com que contribueixin a millorar la qualitat dels serveis de Support. Un 48% de les persones acompanyades per l’entitat són persones amb malaltia mental, un 28% amb discapacitat intel·lectual i un 18% amb deteriorament cognitiu. El 5% restant correspon a diagnòstics de difícil classificació. La publicació de l’observació general número 1 del Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat sobre l’article 12 de la Convenció Internacional sobre l’igual reconeixement de la persona davant la llei, impulsa Support a la revisió de la seva actuació des de l’any 2014. Aquest 2018 hi ha adaptat els seus estatuts. Foto portada. D'esquerra a dreta, el president de Support, Pere Cornellà, i el director de l'entitat, Josep Maria Solé. Autor: Support. Consulteu aquí la Memòria 2018 de Support   Per a més informació, us podeu posar en contacte amb: Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347
La Fundació Support advoca per un sistema  d’habitatge social amb suport personalitzat

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.