La fundació tutelar gironina Support assumeix el 60% de les assistències de tot Catalunya

La Fundació Support, organització gironina dedicada al suport jurídic i social amb el major nombre de persones acompanyades de Catalunya —972 casos vigents a 30 de juliol de 2019—, assumeix a dia d’avui el 60% de les assistències de tot Catalunya, un total de 81 casos respecte el 141 del conjunt de la resta de les demarcacions catalanes. Això és degut a l’aposta de la fundació tutelar per aquesta figura, atès que és de totes les institucions de suport existents la que més s’apropa al paradigma de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. L’assistència és un mecanisme jurídic previst al Codi civil català (Llei 25/2010) que permet que una persona major d’edat que no estigui en disposició de tenir cura d’ella mateixa o dels seus béns, a causa d’una discapacitat, pugui sol·licitar a l’autoritat judicial el nomenament d’un assistent, pel procediment de jurisdicció voluntària.  La novetat d’aquesta figura és que no es basa en la incapacitació. La persona sol·licita al jutjat la necessitat d’un suport per exercir en algunes esferes de la seva capacitat jurídica. Aquest suport pot abastar l’àmbit personal i patrimonial i és la pròpia persona que determina que vol assistència, qui ha de donar-li aquest suport i els àmbits en els què vol ser assistida. El jutge, un cop ho valora escoltant la persona, designa qui li prestarà aquest suport i perfila en quina mesura el suport inclourà l’abast personal (acompanyament en temes de salut, de tenir cura de la llar, tràmits, etcètera) o patrimonial. L’exercici del suport es basa en el que estableix la interlocutòria i es materialitza en els pactes entre l’assistent, en aquest cas la Fundació Support, i la persona assistida, que a més manté la capacitat de poder demanar al jutge que cessi la mesura, quan cregui que ja no la necessita. En els primers set mesos d’aquest any, la Fundació Support ha promogut un 14% més d’assistències (31) que en tot l’any 2018 (27). L’entitat va començar a impulsar aquest tipus de figures menys restrictives dels drets de les persones en relació amb la seva capacitat jurídica l’any 2012 (2). Segons explica el director de Support, l’advocat Josep Maria Solé, la figura de l’assistència neix en un moment en què “ja tothom era conscient que el nostre ordenament jurídic en matèria de capacitat jurídica havia de canviar degut a la convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i la previsió que fa aquesta, en el seu article 12, que totes les persones puguin gaudir de la seva capacitat jurídica sense altra limitació que la pròpia voluntat i preferències”. “Al sistema jurídic espanyol, degut a una Sentència del Tribunal Suprem del 2009 que feia una interpretació molt conservadora i clarament contrària als documents de Nacions Unides, no quedava clar si això arribaria a substituir els règims de tutela i curatela existents o si, pel contrari, es podrien conciliar aquestes figures existents amb altres de noves”, indica Solé. Mentrestant, seguint la dinàmica d’altres ordenaments jurídics europeus, Catalunya va introduir aquesta figura en la llei 25/2010, com a complement del sistema existent de tutela i curatela, donat que és el mateix que en tot el marc de l’ordenament jurídic espanyol. L’any 2019: un 50% més d’assistències que de tuteles o curateles L’activitat principal de Support es duu a terme en el marc de les anomenades “institucions de protecció de la persona”, regulades al Codi civil de Catalunya quan un jutge decideix encarregar, en els àmbits que consideri (tutela i curatela, defensa judicial, guarda de fet), el suport jurídic d’una persona. Així mateix, quan qui sol·licita el suport és la pròpia persona (a través del mecanisme de l’assistència), o quan l’encarrega per la via del poder notarial, per al present o per a un futur (poder preventiu). Segons el registre d’activitat d’aquest any (de gener a juliol), la fundació ha assumit 104 institucions jurídiques de suport noves (3,35 per setmana de mitjana). Cal ressaltar que del total de casos nous, el 31,30% ha estat acceptació d’assistències, mentre que només un 16,15% a parts iguals han estat tuteles (16) i curateles (16), corresponent el 41,40% restant a altres (defenses judicials, càrrecs provisionals, administracions patrimonials, poders notarials i guardes de fet).  Un 48% de les persones acompanyades per l’entitat són persones amb discapacitat psicosocial,  un 28% amb discapacitat intel·lectual i un 18% amb deteriorament cognitiu. El 5% restant correspon a diagnòstics de difícil classificació. La Fundació Support: model de bones pràctiques L'objectiu principal de Support és la defensa, promoció i desenvolupament dels drets humans de les persones amb discapacitat, al mateix temps que acompanya les persones a perseguir el benestar i a preservar l’autonomia. La tasca de la fundació és predominantment social. Des del 2003, any de la seva creació, ha assumit un total de 1.791 casos. Des de fa més de sis anys l’entitat gironina manté un compromís important, tant a nivell nacional com europeu, en promoure el canvi de paradigma en l’exercici de la capacitat jurídica d’acord a la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat de l’ONU. L’any 2018, Support ha impulsat projectes internacionals finançats amb fons europeus amb l’objectiu d’avançar des de diferents àmbits en el compliment del mandat de la convenció. Destaquen: “I-Decide”, liderat per la fundació gironina, que pretén millorar el coneixement, la metodologia i els materials de suport a l'abast dels professionals que atenen les persones amb discapacitat per tal que puguin prendre les seves pròpies decisions; “TopHouse”, que treballa les necessitats professionals per a l’atenció de les persones amb discapacitat al propi domicili, i “Ad-Choisir”, que busca la cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques, la cerca de les habilitats professionals així com la creació d’una xarxa europea. Debat a Girona amb la primera Relatora Especial de Nacions Unides En aquest marc internacional i precisament aquesta setmana, l’entitat ha rebut la visita de la primera Relatora Especial de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, Catalina Devandas. L’objectiu de la visita ha estat conèixer més a fons com treballa la fundació i encara el canvi de paradigma que suposa la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat en el desenvolupament quotidià del suport jurídic i social que fa. Durant la visita, tant l’equip de Support com els representants i professionals d’institucions i entitats a les quals ha convidat a participar del debat amb la relatora, s’han pogut compartir els dubtes i neguits a l’hora d’afrontar els reptes que el nou paradigma en drets humans i discapacitat posa per davant en tots els àmbits d’actuació (social, sanitari, jurídic, etc.). S’han tractat temes com ara els canvis legislatius, l’enfocament a l’hora de dissenyar serveis i suports, i com transformar els existents. També s’ha debatut sobre com garantir els drets i gaudir de plena capacitat jurídica i com rebre els suports en la presa de decisions que s’alineïn amb la voluntat i preferències de la persona. Per Devandas la clau està en “passar de pensar en quin és l’interès de la persona segons el nostre propi criteri a pensar en actuar segons la voluntat de la persona”. Així mateix s’ha dialogat sobre el paper dels professionals i de les organitzacions de suport, com la fundació tutelar, com a elements cabdals en la transformació social. Descàrrega de fotos. Autor: Fundació Support Referents de suport de la Fundació durant una visita a una de les persones que acompanyen L'Àrea Social de l'entitat representa més del 70% de la plantilla: foto 1 - foto 2 Vegeu vídeo: "La figura de l'assistència, un pas endavant cap a la fi de la incapacitació"  
La fundació tutelar gironina Support assumeix  el 60% de les assistències de tot Catalunya

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.