La fundació Support presenta a la Comissió Europea el sobrecost que li ha suposat l’emergència sanitària

La Fundació Support, organització gironina dedicada al suport jurídic i social amb el major nombre de persones amb diferents discapacitats acompanyades de Catalunya, amb un miler  de casos vigents en l’actualitat, ha presentat a la Comissió Europea les actuacions de suport social que ha dut a terme durant l’emergència sanitària de la Covid19 per garantir la continuïtat i qualitat del servei a les persones que acompanya i el sobrecost que aquestes han tingut per a l’organització. La presentació s’ha dut a terme en el marc d’una jornada internacional convocada per la pròpia Comissió Europea per conèixer la realitat de l’emergència social viscuda i així poder determinar, amb coneixement de primera mà, com canalitzar millor el paquet de les mesures extraordinàries anunciades amb la Iniciativa d'Inversió de Resposta de Coronavirus (CRII i CRII Plus). Aquestes mesures busquen redirigir els Fons Estructurals de la UE no gastats pels estats membres. Han estat cridats a participar a la jornada, sota el nom de “Helpdesk on support to social service providers to respond to Covid-19 crisis”, representants de l’àmbit social europeu dels sectors de la discapacitat, de l’atenció a la gent gran, a les persones sense llar i en risc d’exclusió, als infants en risc i serveis socials bàsics d’administracions, així com representants governamentals de diferents estats membres. La fundació gironina Support ha estat l’entitat social europea seleccionada per donar veu al món de la discapacitat en aquesta jornada de treball, que ha comptat amb una assistència de 570 participants. El director de la Support, Josep Maria Solé, membre del consell d'administració de l'European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, posa en valor els objectius de l'ens europeu però demana a les administracions nacionals, que seran les encarregades de distribuir els fons d'emergència, actuar amb caràcter d'urgència perquè sinó "moltes entitats socials no se'n sortiran i no podran afrontar la crisi social que comencem a notar passat el punt àlgid de la crisi sanitària".El cost d’assegurar el benestar de les persones usuàries i professionals Support, d’acord amb les indicacions expressades per la Comissió Europea als participants, ha presentat els resultats de les despeses realitzades agrupades en quatre àmbits d’actuació. El primer té a veure amb les despeses directes fetes per cobrir les necessitats bàsiques i de protecció de les persones usuàries –especialment les que viuen en entorns comunitaris i un grup d’usuaris sense domicili fix- com ara la compra d’equips de protecció individual per elles i pels cuidadors domiciliaris, provisió d’aliments, augment de l’atenció domiciliària (per compensar les atencions que normalment reben els que son atesos en diferents serveis diürns mentre han estat tancats), pagament dels subministres de llum, aigua i gas a persones amb  pocs recursos, i contractació de serveis d’acompanyament durant l’hospitalització per Covid19 a algunes persones amb necessitats extraordinàries de suport; el segon fa referència a les despeses extraordinàries originades per la implantació de les mesures preventives contra la infecció dels professionals en actiu (equips de protecció, formació en la gestió del risc, entre d’altres); el tercer bloc inclou les despeses ocasionades per minimitzar els riscos d’infecció a professionals i persones usuàries de l’entitat en les instal·lacions (implantació de nous sistemes en el control d’accessos, neteja i desinfecció, etc.); i en quart lloc se situen els costos originats per l’adequació de tota l’organització al teletreball per poder continuar amb el servei online sempre que ha estat possible (adquisició d’equipament informàtic i implantació dels sistemes de videoconferència segurs, entre d’altres). En conjunt, el sobrecost d’assegurar el benestar de les persones usuàries i professionals durant el moment àlgid de la pandèmia puja, de moment,  gairebé 169.000 euros, quantitat que representa al voltant del 4,4% del pressupost anual de la fundació pel 2020. Descàrrega de fotografies. Autor: Support Acompanyament d'un dels referents de Support a una de les persones acompanyades en la seva quotidianitat avui. Foto 1: preparant les necessitats de compra- Foto 2: ensenyar a fer anar el mòbil nou - Foto 3: revisant la situació econòmica del mes en curs La Fundació Support L'objectiu principal de la Fundació Support és defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets humans de les persones amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual, deteriorament cognitiu  relacionades amb el  procés d'envelliment), al mateix temps que acompanyar les persones a perseguir el benestar,  la dignitat, cap a la vida autònoma, la inclusió social i en la comunitat. Avui dia el nombre de persones ateses per la Fundació s'acosta al miler. Més de 2000 al llarg de la seva història. Disposa d’una plantilla de prop d’un centenar de professionals, el 70% dels quals es dediquen a l’acció social, que desenvolupen la seva tasca en xarxa amb la resta de professionals de les àrees Econòmica-patrimonial i Jurídica, així com amb altres institucions, organismes i professionals externs. Accepta una mitjana de 3,5 càrrecs nous per setmana i al llarg de la seva història, no ha rebutjat mai cap cas. Durant els mesos de confinament i d’aturada de les actuacions als jutjats, només s’han assumit 4 nous suports en casos considerats urgents pels jutjats (mesures cautelars). Activitat L’activitat principal es duu a terme, en el marc de les encara anomenades “institucions de protecció de la persona”. En la majoria de casos, la Fundació intervé per designació judicial, però cada vegada hi ha més persones que utilitzen voluntàriament els mecanismes que la llei els ofereix per cercar-ne el suport mitjançant l’assistència o el poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat. Lluny del paradigma paternalista basat en el mecanisme de la tutela, la fundació treballa des de fa set anys amb una nova visió, la que emana de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, que diu que totes les persones són jurídicament iguals davant la llei. Totes les actuacions de la fundació es basen en el suport a la presa de decisions i el respecte als drets, voluntat i preferències de les persones que acompanya. La Fundació ofereix un servei d’assessorament adreçat a entitats, professionals i particulars i l’anomenat “Servei de Support Futur”, que té per objectiu ajudar a orientar l’organització dels millors suports disponibles a les situacions que s’exposen o preveure necessitats de cara al futur de la pròpia persona o de familiars amb discapacitat. També impulsa i promou la creació de programes, recursos, serveis i equipaments socials per millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual i persones grans que els puguin precisar, sempre orientats a fer realitat els drets continguts en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, especialment el dret a la vida independent en el si de la comunitat, i a rebre els suports que ho facin possible. Model de bones pràctiques Des de fa més de set anys l’entitat gironina manté un compromís important, tant a nivell nacional com europeu, en promoure el canvi de paradigma en l’exercici de la capacitat jurídica d’acord a la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat de l’ONU. Forma part de l’European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), plataforma europea no governamental i sense ànim de lucre que agrupa més de 15.000 proveïdors de serveis socials i de salut per a persones amb discapacitat. Treballa en matèria de continguts relacionats amb l’aplicació de la Convenció internacional. Des del juny de 2018, Support és membre del Consell d’Administració de l’EASPD a través de la figura del director de la Fundació, Josep Maria Solé. Support ha impulsat projectes internacionals finançats amb fons europeus amb l’objectiu d’avançar des de diferents àmbits en el compliment del mandat de la convenció. Destaquen: “I-Decide”, liderat per la fundació gironina, que pretén millorar el coneixement, la metodologia i els materials de suport a l’abast dels professionals que atenen les persones amb discapacitat per tal que puguin prendre les seves pròpies decisions; “TopHouse”, que treballa les necessitats professionals per a l’atenció de les persones amb discapacitat al propi domicili, i “Ad-Choisir”, que busca la cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques, la cerca de les habilitats professionals així com la creació d’una xarxa europea.  Xifres L’aplicació del paradigma de Nacions Unides per part de la Fundació s’observa en que cada vegada són més les persones que utilitzen voluntàriament els mecanismes que la llei els ofereix per cercar-ne el suport mitjançant l'assistència (article 226 del Codi Civil de Catalunya) o el poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat (article 222-2 del Codi civil de Catalunya), en detriment dels mecanismes basats en l’anterior paradigma, allunyat dels paràmetres de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. En el còmput general, però, consten més tuteles que no pas curateles o assistències, ja que s’acumula la tendència dels anys anteriors. Només en l’any 2019 s’han acceptat 38 mecanismes d’Assistència versus 27 Tuteles. La Fundació assumeix el 50% de les assistències de tot Catalunya, un total de 86 casos respecte el 173 del conjunt de la resta de les demarcacions catalanes. Cal apreciar també que les 27 tuteles assumides aquest any fan referència a persones majors de 70 anys o que han estat designades sense la intervenció de la Fundació en el procediment judicial. En quatre supòsits, tot i l’oposició d’aquesta entitat considerant que la mesura era massa restrictiva atenent les necessitats d’aquestes persones, el Jutjat va decidir a favor d’una tutela. L’enfoc en la comunitat Un 53% de les persones a qui donem suport resideix en la comunitat (el 5% correspon a les persones que consten sense domicili fix concret), i reben suports individualitzats a aquest fi. Destaquen, a banda del suport dels professionals de la Fundació, el Servei d’Atenció Domiciliària, el Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar i la prestació derivada de la Llei de la Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència (LAPAD). Val la pena observar que la vida en la comunitat és molt destacada en els supòsits de suport via assistència, poders actius i curatela, per aquest ordre i que destaca més la vida en recurs residencial de caire social en la curatela i la tutela, per aquest ordre també. Des de Support s'intensifica l'apoderament i les habilitats de les persones acompanyades amb pràctiques innovadores orientades a aconseguir la seva vinculació als recursos de la xarxa pública i la preparació per a la vida independent. L’atenció és intensa quan la persona acompanyada presenta una dificultat a l’hora d'establir un domicili fix (viu en habitacions de lloguer/pensions) o quan per la seva naturalesa presenta severes dificultats en alguns aspectes de la seva vida. Per això cal mencionar el treball conjunt, conscients que l’autonomia de la persona es nodreix de totes les institucions, entitats i persones que puguin aportar un suport, especialment les orientades a la inserció laboral i les dedicades a l’oci inclusiu. Cal fer una menció particular al treball conjunt amb la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). Segons es detalla a l’estudi “Retorn Social de la Inversió” de Support (2016), des de la creació de la Fundació l’any 2003 i la consolidació del model gironí d’atenció a la salut mental, s’observa una disminució considerable (75%) del nombre d’ingressos en les unitats d’aguts i subaguts dels hospitals, a causa de crisis o descompensacions. Aquest estudi conclou que per cada euro invertit en la Fundació, l’entitat ha generat i ha retornat un valor social equivalent a  4,69 euros. 35.000 accions amb les persones acompanyades La tasca de la Fundació és predominantment social i molt propera a les persones. Amb un 70,7% de la plantilla integrada a l’Àrea Social, ha fet el 2019 un total de 34.646 accions derivades de l'atenció a les persones acompanyades, tant accions directes d'acompanyament personal i/o a fer gestions (compres, acompanyaments en l'àmbit de la salut...) com indirectes (reunions de coordinació, tramitacions de suports d'atenció domiciliària) i 17.348 visites directes al lloc de residència, 1.042 activitats d’oci (compra de roba, cinema, activitats de lleure, celebracions d’aniversaris, etc.) i 4.959 acompanyaments mèdics (CAP, centre de salut mental, especialistes, etc.). L’any 2019 la Fundació va activar el Pla de Voluntariat dirigit promoure la incorporació de voluntariat a l’entitat, afavorir la participació social de les persones acompanyades i millorar la seva qualitat de vida i benestar emocional. Cerca la inclusió social de les persones que viuen en la comunitat i que tot sovint tenen certes dificultats en establir relacions socials. L’oci i el lleure són factors claus en aquest punt. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb: Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347
La fundació Support presenta a la Comissió Europea el sobrecost que li ha suposat l’emergència sanitària

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.