Support-Girona emprèn un projecte transnacional per canviar els models de finançament públic de l’atenció social de llarga durada

Support-Girona, entitat dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat, participarà en un projecte del Fons Social Europeu que té com a objectiu la transformació de l’actual sistema de finançament públic de l’atenció social de llarga durada a Europa, cap a models d’assignació pressupostària individualitzada que permetin el dret a escollir del ciutadà sobre com organitzar els suports que precisa. El projecte, anomenat UNIC (Towards User-centred fuNdIng models for long term Care), involucra un consorci de vuit organitzacions internacionals i compta amb un pressupost de més d’un milió d’euros, finançats pel Fons Social Europeu, a partir del programa EaSI (EU Programme for Employment and Social Innovation), centrat en la innovació i transformació estratègica de les polítiques socials dels Estats Membres.

El projecte posa l’accent en la individualització dels suports i en la disponibilitat de serveis en l’entorn comunitari finançats públicament a partir d’un pressupost personal, en substitució de les actuals formes d’assignació pública de serveis que primen l'atenció residencial

La idea, segons explica el director de Support-Girona, Josep Maria Solé, és abordar un canvi de sistema en què el pressupost públic dels estats del benestar deixi d’oferir a persones serveis predefinits en els quals “han d’encaixar”, i sobretot “deixi de destinar per a la mateixa persona més recursos econòmics públics si opta per un servei residencial que no pas si vol serveis que li permetin romandre en el seu domicili i entorn comunitari”. El projecte, malgrat estar dissenyat abans de la pandèmia de la Covid-19, permetrà abordar el biaix cap a l’atenció residencial del model de la llei de dependència vigent a Catalunya i l’estat espanyol que, com ha posat de manifest la pandèmia, “no s’ajusta a les necessitats ni a la voluntat dels beneficiaris i les seves famílies i suposa uns riscos majors de contraure malalties infeccioses”, manté Solé. “De fet, tant el Govern de la Generalitat com el Parlament de Catalunya han iniciat processos per tal de revisar el sistema i aportar elements per a la seva reforma, als què Support-Girona vol afegir el coneixement que es generi en el projecte”, afirma el director de l’entitat. A través del projecte UNIC es pretén proposar un model complert de política pública que passi per atorgar a les persones amb discapacitat -de totes les edats i sobretot tenint en compte l’increment de les persones grans dependents en tots els estats de la Unió Europea- que precisin serveis de llarga durada quantitats que resultin de l'avaluació de les seves necessitats en forma d’un pressupost que els permeti triar a què destinar-lo. El projecte posa l’accent en incrementar les opcions d’atenció personalitzada i en el propi domicili i la utilització de serveis en l’entorn comunitari, en substitució de les actuals formes d'atenció “massa sovint institucionalitzadores”. El projecte culminarà en una proposta metodològicament testada de sistemes de finançament d’atenció de la llarga durada basats en els anomenats "pressupostos personals". Amb aquest pressupost —explica Solé—, la persona beneficiària ha de poder triar, amb l'orientació professional pública que precisi, els serveis que vulgui i necessiti del seu entorn, “maximitzant les opcions de vida independent”. El model del qual parteix la hipòtesi de l’estudi s’emmiralla de l’experiència desenvolupada per l’entitat pública Agència Flamenca de la Discapacitat els darrers anys, però l’objectiu del projecte UNIC és investigar les diferents pràctiques similars existents que ja funcionen a altres països, com ara Escòcia o Finlàndia, per identificar els punts forts i febles de les múltiples variables que “entren en joc”, així com fer una anàlisi dels principals obstacles (legals, econòmics, culturals, d'oferta...) en els diferents estats europeus. L’ambició de l’estudi és elaborar una guia d'implementació a escala europea i estatal que contempli l’accés, la sostenibilitat pressupostària, l’impacte en el mercat de proveïdors de serveis i garanties per l'equitat territorial, així com l'impacte en el mercat de treball, entre molts altres factors. El projecte UNIC ha estat aprovat en el marc del programa EaSI, dins la modalitat "Social Innovation and National Reforms - Long-term care" del Fons Social Europeu. Els socis del projecte són: l’European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD-Bèlgica), l’European Ageing Network (EAN); el Centre for Welfare Reform  (CWR - Anglaterra); la Disability Federation of Ireland (DFI-Irlanda); l'Agència del Govern flamenc "Flemish Agency for Persons with a Disability"  (VAPH- Països Baixos) ); l’Association of Social Care Providers of the Czech Republic (APSSCR-República Txeca), la Service Foundation for Persons with an Intellectual Disability (KVPS-Finlàndia); Lebenshilfe Salzburg (LHS-Àustria) i Support-Girona (Catalunya). El projecte UNIC s’emmarca en la voluntat decidida de la Comissió Europea d’accelerar la transició dels diferents sistemes públics de polítiques socials cap a un model d’atenció a la llarga durada basat en els Drets Humans i en l’esperit de la Convenció Internacional dels Drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides. Poder decidir, amb els suports adequats Support-Girona és l’entitat del seu àmbit amb el major nombre de persones acompanyades a Catalunya, amb un miler de casos vigents en l’actualitat. L'objectiu principal de l’organització és defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets humans de les persones amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual, deteriorament cognitiu  relacionades amb el  procés d'envelliment), al mateix temps que acompanyar les persones a perseguir el benestar,  la dignitat, cap a la vida autònoma, la inclusió social i en la comunitat. Massa sovint, les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial veuen restringit parcial o totalment el seu dret a la capacitat jurídica i, en conseqüència, el dret a prendre decisions que afecten algunes àrees de la seva vida, per no comptar amb l’entorn o el suport adequat. Support-Girona promou aquest dret i la seva pràctica ha anat evolucionant cap a l’acompanyament a la presa de decisions i l’oferiment de les salvaguardes per a l’exercici de la capacitat jurídica i el foment de l’autonomia i la plena inclusió social a la comunitat. Aquest suport a la presa de decisions fa referència a pràctiques, acords, relacions i ajustaments dissenyats per a que persones amb discapacitat puguin prendre les seves pròpies decisions sobre el seu trajecte de vida, incloent-hi la manera en com aquestes decisions es porten a la pràctica. Fotografia. Autor. Support-Girona. El director de Support-Girona, avui, durant una de les primeres trobades del projecte que s'han iniciat aquesta setmana,  Per a més informació, us podeu posar en contacte amb: Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347  
Support-Girona emprèn un projecte transnacional per canviar els models de finançament públic de l’atenció social de llarga durada

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015