Avancem en el Pla de Qualitat

A finals de 2015, vam iniciar amb la Fundació Avedis Donabedian el treball per a l'elaboració d'un Pla de Qualitat a 1.000 dies, amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei en relació als indicadors de qualitat proposats per la Generalitat de Catalunya i la creació de nous indicadors propis, singularment adaptats a la prestació del servei de la nostra Fundació i els que provenen de la nova visió de la protecció jurídica-suport motivada per la Convenció de la ONU. En aquests moments, a banda de la definició de les línies generals del pla de qualitat, estem treballant la gestió documental, procediments i processos. Destaquem les reunions de l’equip de direcció, sessions grupals de tot el personal així com amb els responsables de cadascuna de les àrees de la Fundació. De les línies estratègiques previstes, els equips de millora han treballat en els següents àmbits d'actuació, fent en la majoria dels casos la redacció d’un procediment-protocol.
  • Assessorament a usuaris i comunitat
  • Serveis de pre-tutela.
  • Inici del càrrec tutelar
  • Planificació centrada en la persona.
  • Seguiment i suport a la persona.
  • La identificació de les competències personals en matèria de suport a l’autonomia en la presa de les decisions.
  • Elaboració del diagnòstic de situació de les necessitats a nivell de gestió de la informació.
  • La comunicació interna i externa en tema de qualitat.
Pla de Qualitat de la Fundació Tutelar El pla contempla la identificació d’oportunitats de millora respecte els indicadors de qualitat proposats per la Generalitat de Catalunya i nous indicadors propis, proposant millores substantives en la gestió i activitat de la Fundació. L’elaboració del pla s'alinea amb la planificació estratègica, els requisits normatius, els requeriments contractuals i les recomanacions tècniques existents, per tal de contribuir a assolir els objectius organitzacionals definits i la millora de la qualitat de l’atenció. I tot plegat en el marc de la Convenció de la ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. Reptes de millora que volem assolir > Millorar resultats a nivell de qualitat de vida de les persones objecte de la tasca de la Fundació, inclosa l'autodeterminació. > Millorar l'experiència dels grups de les persones a les quals es dona suport. > Maximitzar l'ús del capital humà i els recursos econòmics.    
Avancem en el Pla de Qualitat

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.