Mesures adoptades per assegurar el servei i el benestar de les persones durant el període de confinament pel Covid-19

Des de l’aplicació generalitzada per part de les autoritats de mesures de confinament, de tancament de serveis socials i sanitaris diürns, i de la prohibició d’obertura d’establiments i serveis generals, la Fundació Support ha posat en marxa un pla de contingència, dirigit sobretot a assegurar el benestar de les persones que acompanyem, molt especialment de les que es troben en situació més vulnerable, i a la protecció dels professionals de l'entitat. SUPPORT  proporciona un servei social global, individualitzat i continuat a més d'un miler de persones (majors d'edat) amb discapacitats psicosocials (56%), discapacitats intel·lectuals (26%) o deteriorament cognitiu com a resultat de malalties degeneratives (18%). Actualment, la majoria d’ells (54%) viuen a casa seva o en servei d’habitatge/(refugi basat en la comunitat, on reben suport a la seva mida en funció de les seves necessitats psicològiques, emocionals, educatives o relacionades amb activitats quotidianes bàsiques. La resta de persones viuen en diferents tipologies de serveis residencials, inclòs un petit percentatge de persones tancades a la presó, amb la majoria de les seves necessitats cobertes per professionals. Cal destacar especialment que la Fundació dona suport a prop de 50 persones amb discapacitat psicosocial sense residència permanent o en situació de sense llar. Actualment Support compta amb una plantilla de més de 90 professionals, als quals cal afegir els grup d’externs.

Punts clau del pla d'acció 

 1. Assegurar que les persones amb menys recursos (materials, financers o socials), incloses les que viuen en règim d’infrahabitatge o sense llar, tinguin les seves necessitats bàsiques cobertes i garantides (subministrament d’aliments, medicaments, accés a la salut i accés a canals de comunicació. i contacte amb els professionals ).
 2. Les persones que viuen a casa seva i amb necessitats de suport altes o intenses són les més afectades pel tancament dels serveis de dia. Aquesta situació pot augmentar l’estrès emocional dels cuidadors i famílies. En aquest cas, la prioritat establerta és coordinar-se totalment amb el personal d’assistència i documentar tots els detalls de la situació al coordinador de l’àrea o al superior immediat per buscar fórmules alternatives als centres de dia, cobrir les necessitats bàsiques (menjar, medicaments i qualsevol cosa relacionada), ajudar a treballar en situació de bloqueig i compartir solucions i enfocaments entre els diferents equips.
 3. Persones que viuen en instal·lacions residencials. Es prioritza contactar amb professionals d’aquests serveis i oferir ajuda logística per proporcionar-los eines bàsiques que subministraran per continuar el servei en una situació de bloqueig.
 4. Les persones amb necessitats de suport menys intenses han de tenir recursos suficients per desenvolupar-se de manera autònoma, ajudant-les a prioritzar, oferint logística quan sigui necessari o en situacions d’ urgència i ajudant-les a comprendre i seguir les recomanacions bàsiques de les autoritats.
Així mateix, la Fundació ha garantit els mitjans tecnològics perquè el seu personal pugui treballar des de casa, en coordinació amb les diferents direccions. També ha asseguretat els elements de protecció als professionals, tot i les dificultats de subministrament. Fotografia: Connexió amb Catalina Devandas Aguilar, primera relatora especial de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, interessada en la gestió de la crisi per part de Support.

Entre les mesures implantades, destaquen:

A nivell de les persones acompanyades
 • Adaptació i traducció al català en versions de LECTURA FÀCIL, la informació sobre el coronavirus, com detectar-lo i indicacions i recomanacions generals de salut i comunicació.
 • Assignació al pressupost de l'organització per cobrir les necessitats bàsiques de persones amb mitjans insuficients (és a dir, sense llar, escassetat d'aliments, serveis públics bàsics).
 • S’ha creat un “punt logístic d’aliments”, on persones amb menys recursos poden venir a les nostres oficines i rebre un paquet bàsic.
 • Elaboració d'un document per a persones amb discapacitat dirigit a les autoritats locals i a les forces de policia explicant la situació de les persones que podrien ser retingudes al carrer o que requereixen una consideració especial sobre els controls de la policia (necessitats especials, la seva adreça de casa i altra informació útil per a autoritats). No és un document reconegut oficialment, ja que no hi ha un document específic acreditat per les autoritats amb aquest mateix propòsit.
Així mateix es posa de relleu el treball que s'està duent a terme en:
 • Increment dels canals de comunicació amb el Govern català, els ens locals, els serveis de salut pública i les forces policials.
 • Increment de la vigilància sobre el paper dels proveïdors externs de serveis per salvaguardar els drets de les persones acompanyades per la Fundació.
Altres mesures que són important tenir presents
 • Les farmàcies externes han desenvolupat estratègies de col·laboració amb l’organització i professionals i, amb voluntat activa de suspendre els protocols o requisits normals per proporcionar un tractament farmacològic a les persones amb discapacitat. Per exemple, si la recepta ha caducat (sempre que la persona o els professionals sol·licitin un tractament farmacològic previ prescrit en la seva llei).
 • Els metges han habilitat la teleconsulta i faciliten les receptes en línia a persones amb discapacitat o professionals en cas que la recepta hagi caducat.
Mesures adoptades per assegurar el servei i el benestar de les persones durant el període de confinament pel Covid-19

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015