Qui som?
Grup d'ètica ERESS

Grup ERESS

L’Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials (ERESS) de Support-Girona és un espai de caràcter consultiu no vinculant, interdisciplinari i plural, creat amb la finalitat de ser un espai per a l’anàlisi, la formació i l’assessorament sobre qüestions ètiques. És una eina al servei dels professionals que formen part de l’entitat a fi de contribuir a millorar la qualitat de les nostres intervencions i abordar dilemes ètics que es puguin generar a partir de la intervenció i la pràctica en els serveis de l’entitat.

L’ERESS Support-Girona es crea a l’any 2019 com a una de les accions derivades del Pla de Qualitat de l’entitat i davant la necessitat de tenir un espai per exposar i deliberar sobre les qüestions ètiques que poden sorgir als professionals de l’entitat. L’any 2020 és reconegut pel Comitè d’Ètica de SS.SS. de Catalunya i queda constituït el Codi Ètic intern de l’acompanyament. Tots els professionals de l’entitat es regeixen per aquests principis ètics a l’hora de dur a terme la tasca en l’acompanyament a les persones a les quals donem suport.

  • L’ERESS es reuneix mensualment i està integrat per dotze persones de diferents disciplines i amb rols diferents dins de l’entitat. Pot comptar amb assessorament extern de professionals aliens a l’entitat i es regula a través d’un reglament de règim intern.
  • Atén consultes i delibera sobre temes ètics de qualsevol professional de Support-Girona.
  • Són funcions d’aquest espai fomentar la formació ètica, divulgar els principis del Codi Ètic de l’entitat, revisar els procediments de l’entitat i deliberar sobre les qüestions o situacions que generen dilemes ètics.
  • També elabora informes i recomanacions, revisa el reglament de règim intern, escull els membres de l’ERESS i elabora la memòria anual.

Hi col·labora la Fundació Campus Arnau d’Escala i l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària del Campus.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015