Qui som?
La Fundació

La Fundació

Support-Girona és una organització privada i sense ànim de lucre  dedicada al suport jurídic i social a persones amb qualsevol tipus de discapacitat i edat (entre altres, psicosocial, intel·lectual o derivada del procés de l’envelliment) proporcionant alhora salvaguardes adequades i efectives per impedir els abusos d’altres persones.

És l’organització del seu àmbit a Catalunya amb el major nombre de persones acompanyades, més de mil. La raó d’aquest fet és que mai ha rebutjat cap cas, per complexes que siguin les circumstàncies de l’entorn de la persona i la seva realitat. Sovint actua en situacions extremes. El 34% de les situacions que gestionem són de complexitat alta o mitjana.

L’objectiu principal de Support-Girona és  defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets humans de les persones que atén al mateix temps que acompanyar-les a perseguir el benestar, la dignitat i l’autonomia a través del suport jurídic i social, respectant la voluntat, desitjos i preferències de la persona.

El seu àmbit d’actuació és el de les Comarques gironines.

Support-Girona exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o per atorgament propi de la persona i ho fa a través d’una estructura de més de cent professionals integrada per treballadors i educadors socials, psicòlegs, juristes i economistes, entre d'altres.

La Fundació també ofereix un Servei d’assessorament (no finançat per l’Administració) adreçat a entitats, professionals i a particulars i l’anomenat “Servei de previsió de Suport Futur”, que té per objectiu preveure necessitats de cara al futur de la pròpia persona amb discapacitat o dels seus familiars. També forma part dels objectius impulsar i promoure la creació de programes, recursos i equipaments socials per a millorar les condicions de vida de les persones.

Support-Girona treballa, de manera personalitzada i en xarxa amb els serveis públics de salut i socials, i amb tot tipus d’organitzacions, professionals o persones de l’entorn de les persones a qui acompanya per proporcionar els suports que pugui necessitar a l'hora de prendre i gestionar decisions en qualsevol àmbit de la seva vida.

El treball de Support-Girona és predominantment social i molt proper a les persones. Totes les accions es coordinen amb la persona, però també amb els familiars, quan s’escau, i de manera multidisciplinar amb els professionals externs d'altres serveis públics, privats, de serveis socials, salut o justícia de referència. La coordinació entre les àrees social, econòmica, patrimonial i jurídica de l’entitat és clau per garantir els drets de les persones en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

L’estàndard de referència de Support-Girona és la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides i treballa alineada amb els Objectius pel Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Règim jurídic, òrgans de govern i finançament

L'organització i mètodes de treball de Support-Girona estan subjectes a la normativa relativa a fundacions, a la regulació sectorial com a servei social de responsabilitat pública, i a la legislació civil (estatal i catalana, segons àmbit competencial)  -reformada per la Llei estatal 8/2021 i  Decret-Llei de la Generalitat de Catalunya 19/2021-alhora que a la Convenció internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de les Nacions Unides, instrument de dret internacional dels drets humans de rang jeràrquic superior a la legislació positiva estatal o catalana.

La Fundació està regida per un Patronat.

Membres:

 • Pere Cornellà Valls (president)
 • Francesca Blanch Roura (vicepresidenta)
 • Núria Martínez Barderi (vocal i secretària)
 • Dolors Badosa Collell (vocal)
 • Maria Combalia Garcia (vocal)
 • Martí Masferrer Mascort (vocal)
 • Pilar Monreal Bosch (vocal)

La base del finançament de Support-Girona prové de la subvenció del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, que cobreix els ingressos bàsics. A banda d’això, rep ajuts puntuals d’institucions, entitats i particulars, que fan aportacions en forma de donatiu o d’obra social.

L’agost 2022, l'entitat ha fet els tràmits per a la seva acreditació en el règim de concertació amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, que es preveu que pot substituir el de finançament el 2023.

 

Filosofia de treball

A patir de la ratificació per Espanya de la Convenció Internacional dels Drets de les  persones amb Discapacitat (CDPD) de Nacions Unides (aprovada a Nova York el desembre 2006, ratificada per Espanya el novembre 2007 i en vigor el 3 de maig 2008) la Fundació ha anat adaptant la seva activitat al nou paradigma. La publicació, el 2014, de l’observació general número 1 del Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat sobre l’article 12 de la Convenció Internacional sobre l’igual reconeixement de la persona davant la llei, impulsa l’entitat a la revisió de la seva actuació.

La Convenció de Nacions Unides, fonamentada en el respecte a la dignitat i l’autonomia individual, la no-discriminació, la participació i inclusió plenes i efectives a la societat, el respecte per la diferència i la igualtat d’oportunitats, obliga els estats que l’han ratificat a abolir les normes discriminatòries i a lluitar contra els estereotips i els prejudicis.

Conscient del canvi de paradigma i del nou enfocament que la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) introdueix, la Fundació vol contribuir de manera decisiva a una major implementació. L’experiència contrastada de l’entitat en l’antic Servei de “Tutela” es la base de partida per desenvolupar plenament el Servei de Suport a les persones que inspiri la gestió de les decisions, contribuint a generar una societat més inclusiva, en col·laboració amb altres agents socials compromesos i alineats amb els Drets Humans.

Apostem per la vida independent (part essencial de l’autonomia i la llibertat de l’individu). Que les persones puguin exercir el control i prendre (sols o amb suport)  totes les decisions que afecten les seves vides. Escollir a on i amb qui es vol viure,  la rutina diària, les relacions personals, la roba, la nutrició, la higiene i la cura de la salut, l’aspecte religiós, cultural i sexual… totes, vinculades al desenvolupament de la identitat i la personalitat.

Apostem per la vida en la comunitat, entesa com a tots els llocs d’interacció social i les relacions comunicatives: tenir accés a tots els serveis oferts a la comunitat per als seus membres i per als serveis especialitzats que s’ofereixen a les persones amb discapacitat. L’habitatge, la cura personal, el transport, centres comercials, sales de cinema i totes les altres instal·lacions i serveis que s’ofereixen al públic.

Per complir l’objectiu, la Fundació utilitza les eines legals existents com a mecanismes de suport a la presa de decisions.

La Fundació treballa des del paradigma de la capacitat perquè les persones a qui acompanya puguin decidir sobre la gestió dels suports que precisen, amb la promoció de la seva autonomia i suport a la seva inclusió social. Per tal d’assolir aquest objectiu, la Fundació ha adaptat tots els seus procediments de treball en el Pla de Qualitat propi, fonamentat en els drets humans,  buscant reduir, en l’exercici del suport, les intervencions que puguin limitar aquests drets.

Què és el suport a la presa de decisions?

Els mecanismes de suport a la presa de decisions poden adoptar diverses formes, entre les que s’inclouen (emfatitzat des de l’entrada en vigor, el maig 2008, de la  Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat i més recentment de la reforma estatal i catalana en vigor des del setembre 2021) les xarxes de suport natural o professional, acords de suport, grups d’autoajuda, suport entre iguals, directives avançades de suport i serveis de suport professional que varien en intensitat i temporalitat. Aquests mecanismes proporcionen suport en aspectes concrets de la vida d’una persona o a nivell global, s’articulen de manera flexible i es basen en la voluntat i preferències de la persona, respectant així la seva capacitat jurídica.

Support-Girona ha anat evolucionant, des del 2014, seguin les línies destacades de l’Observació General del Comité de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat,   a un sistema de suport a la capacitat jurídica, a l’acompanyament a la presa de decisions i l’oferiment de les salvaguardes per a l’exercici de la capacitat jurídica i el foment de l’autonomia i la plena inclusió social a la comunitat. L’entitat encara les seves pràctiques al reconeixement del dret de la persona a implicar-se en les decisions que l’afecten. Promou l’acompanyament en l’exercici dels propis drets, l’autonomia i el respecte per la voluntat i les preferències de la persona:

Integrant i difonent la idea del suport a la presa de decisions a través de la divulgació a la societat, serveis i professionals implicats, ja siguin del sector sanitari o social com del sector públic o privat (administració, banca, comerços, etc.).

Creant sinergies de cooperació intersectorial, organitzant sessions informatives i formatives cercant la implicació i participació d’actors clau (usuaris, famílies i professionals) per implementar, tant com es pugui, els principis de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD).

Cercant noves vies per identificar i implementar salvaguardes efectives per evitar influències indegudes i conflictes d’interessos, al mateix temps que proporciona el suport a la presa de decisions.

Acompanyant les persones perquè puguin reconèixer situacions on poden necessitar suport i oferint-les aquest suport.

Àrea Social

Tradicionalment la tasca de l’entitat s’ha organitzat al voltant de tres àrees que treballen constantment en xarxa per afavorir una atenció global a la persona: Social, Econòmica i patrimonial i Jurídica. Actualment, per maximitzar aquest treball conjunt i acostar-nos amb més precisió a les necessitats de les persones, iniciem un pla pilot que contempla l’Àrea d’atenció a la persona, formada per professionals de l’Àrea Social i Econòmica, fet que comportarà una reestructuració d’equips i espais de treball.

L’Àrea jurídica segueix, en aquesta reestructuració pilot, a disposició de l’Àrea d’atenció a la persona per a qualsevol connotació jurídica del pla de treball amb les persones i assumiria les tasques patrimonials.

L’Àrea Social està formada per més de setanta professionals i s’estructura en dinou equips de treball destinats a tot el territori de les comarques gironines. Cada equip compta amb un referent que rep el suport de dos agents o més segons necessitats del territori. A banda, una persona s’encarrega de la coordinació de l’àrea. El referent és l’encarregat de la confecció i direcció del pla de treball de la persona, incorporant la seva voluntat així com l’acord amb els agents externs que hi puguin contribuir, en coordinació amb les àrees Econòmica-patrimonial i Jurídica. Els agents contribueixen a portar a terme el suport en el dia a dia, en contacte directe i més freqüent amb la persona. La tasca de la Fundació és predominantment social i molt propera a les persones.

Les accions es coordinen sobretot amb la persona però també amb els familiars i de manera multidisciplinar amb els professionals externs de referència. S’elaboren els corresponents informes socials de seguiment.

L’atenció comprèn les situacions d’urgència, 24 hores al dia i 365 dies l’any.

L’Àrea Social s’estructura en diferents equips de treball destinats a tot el territori de les comarques gironines. Cada equip compta amb un referent que rep el suport d’un, dos o tres agents de suport. El referent és l’encarregat de la confecció i direcció del pla de treball de la persona, incorporant la seva voluntat així com l’acord amb els agents externs que hi puguin contribuir, en coordinació amb les àrees Econòmica-patrimonial i Jurídica. Els agents contribueixen a portar a terme aquest pla en el dia a dia, en contacte directe més freqüent amb la persona.

 • Elabora el Pla de Treball Integral Individualitzat de cada nou suport, en coordinació amb l’Àrea Econòmica-patrimonial i l’Àrea Jurídica.
 • Estudia i tramita, juntament amb l’Àrea econòmica, les possibles ajudes econòmiques a les que es pot acollir la persona a qui la Fundació dona suport.
 • Estudia els programes d’atenció o els serveis més adequats per atendre cada situació.
 • Es coordina multidisciplinàriament amb els professionals de referència i atén les situacions d’urgències 24 hores al dia, 365 dies l’any.
 • Elabora els informes socials de seguiment de la situació de les persones acompanyades.
 • Realitza les visites periòdiques a les persones acompanyades.
 • Realitza les entrevistes i coordinacions amb els familiars, centres i/o entitats amb els quals la persona acompanyada per la Fundació està vinculada.
 • Realitza o gestiona els recursos necessaris per a l’acompanyament en compres quotidianes, visites mèdiques, ingressos hospitalaris, sortides d’oci i cultura o tràmits administratius.

Àrea Econòmica-patrimonial

Tradicionalment la tasca de l’entitat s’ha organitzat al voltant de tres àrees que treballen constantment en xarxa per afavorir una atenció global a la persona: Social, Econòmica i patrimonial i Jurídica. Actualment, per maximitzar aquest treball conjunt i acostar-nos amb més precisió a les necessitats de les persones, iniciem un pla pilot que contempla l’Àrea d’atenció a la persona, formada per professionals de l’Àrea Social i Econòmica, fet que comportarà una reestructuració d’equips i espais de treball.

L’Àrea jurídica segueix, en aquesta reestructuració pilot, a disposició de l’Àrea d’atenció a la persona per a qualsevol connotació jurídica del pla de treball amb les persones i assumiria les tasques patrimonials.

L’Àrea Econòmica-patrimonial, formada per una vintena de professionals, treballa en equips, conjuntament amb els professionals de l’àrea social. L’estructura es complementa amb un suport administratiu, un de coordinació i un responsable d’àrea, amb la finalitat d’oferir suport econòmic i patrimonial adaptat a les necessitats concretes de la persona.

La finalitat de la Fundació és també donar suport i acompanyament a la persona en l’administració i gestió dels ingressos i despeses, del patrimoni o altre tipus d’actius financers. Support-Girona informa sobre la situació econòmica i patrimonial, elabora un pla financer amb la persona (revisable) i vetlla pels seus drets econòmics.

 • Elabora l’inventari de béns de les persones acompanyades en el Servei de Suport.
 • Gestiona els patrimonis (productes bancaris i immobiliari) en el moment de l’inici del suport i durant el seu exercici, per garantir-ne la major rendibilitat.
 • Fa un seguiment dels ingressos i les despeses de manera adaptada a cada persona acompanyada.
 • Gestiona la liquidació dels impostos de les persones acompanyades.
 • Confecciona el document comptable per a retre comptes anualment als jutjats sobre la comptabilitat de les persones acompanyades.
 • Forma part de la comissió d’habitatge.

Àrea Jurídica

L’Àrea Jurídica, formada per una desena de professionals (responsable, coordinació, tècnics i suport administratiu), és l’àrea en què es formen els expedients ja que l’inici del suport sorgeix d’algun document judicial o notarial. A partir d’aquí realitza (directa o indirectament) o coordina les gestions jurídiques que puguin aparèixer a la vida de la persona acompanyada, segons facultats encomanades.

Les àrees Jurídica i l’Econòmica-patrimonial exerceixen una tasca important de gestió judicial, administrativa, patrimonial, bancària i logística per deslliurar així els professionals de l’Àrea Social d’aquestes tasques i així maximitzar la seva feina.

La Fundació no inicia els procediments de determinació de suport però intervé en el procediment judicial quan és nomenada pel jutjat en qualitat de Defensors Judicials. Aquest nomenament pot esdevenir-se en les demandes del Ministeri Fiscal quan la persona no compareix en el procés en la seva pròpia defensa i representació. En aquest supòsit, la Fundació defensa els drets i els interessos de la persona demandada només en l’àmbit del procediment. A aquest fi, investiga l’àmbit personal, social i familiar i contesta, si escau, la demanda de determinació de suports, alhora que participa en el procediment fins a la decisió de la sentència.

Un cop feta la promesa al jutjat, la Fundació dona suport en cadascun dels àmbits en què sigui necessari, ja sigui directament o mitjançant la contractació de professionals especialitzats (civil, penal, administratiu, laboral…). Aquest suport es fa en base al que determina la resolució judicial, i també i sobretot, al que es pacta amb la pròpia persona, intentant preservar la seva voluntat i preferències.

 • Intervé quan la Fundació és nomenada en la defensa judicial de la persona subjecta a procediment de determinació de suport.
 • Intervé en l’assumpció de nous suports, recopila la informació, dona d’alta l’expedient en la base de dades i informa les diferents àrees sobre el suport assumit.
 • Realitza (directa o indirectament) o coordina les gestions jurídiques que puguin aparèixer a la vida de la persona a qui donem suport, segons facultats encomanades.
 • Elabora els documents preceptius per complir amb les obligacions legals i amb els requeriments judicials.
 • Assisteix, juntament amb les restants àrees, les persones a qui donem suport, i també a les seves famílies, davant de qualsevol incidència o necessitat de caire jurídic.
 • Promou procediments en cas de considerar que a la persona a qui dona suport li correspon una mesura menys restrictiva o disposa de capacitat per a certs actes que li han estat privats judicialment.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015