L’entitat ha presentat avui el darrer balanç d’activitat en el dia del seu 20è aniversari

Support-Girona sosté que la pràctica judicial encara no s’ajusta a la llei

Prop del 50% de les resolucions emeses a comarques gironines no tenen en compte la voluntat de la persona amb discapacitat i vulneren els seus drets 

 

Support-Girona —organització dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat—, amb el major nombre de persones acompanyades de Catalunya, ha presentat avui el darrer balanç d’activitat, coincidint amb el dia en què l’entitat compleix vint anys. L’exercici tancat posa en evidència que la reforma de llei de la capacitat jurídica, en vigor des del 3 de setembre de 2021 (llei estatal 8/2021 i decret llei català 19/2021), no ha anat acompanyada de la pràctica judicial esperada. A Catalunya, la regulació determina que l’assistència esdevé el mecanisme central de suport a les persones i estableix que l’autoritat judicial només en els casos excepcionals pot decidir els actes concrets en què l’assistent n’assumeix la representació, aquells en què resulti imprescindible per les circumstàncies de la persona assistida. Tanmateix, del total d’assistències acceptades per Support-Girona des de l’entrada en vigor de la reforma (171), prop del 50% són representatives en la seva totalitat o en algun àmbit. Aquesta dada confirma que allò que havia de ser excepcional ha esdevingut la norma i configura una “flagrant vulneració de drets”, assegura el director de Support-Girona, Josep Maria Solé.

A aquest marge de millora s’hi suma la lentitud judicial en la revisió de les resolucions anteriors que limitaven la capacitat d’obrar i la seva mecanització. Concretament, a l’any 2022 s’han realitzat 251 revisions de mesures de suport instades pel propi jutjat, 222 de les quals corresponent als jutjats especialitzats de família (1a Instància núm. 6 i 7 de Girona) i les 29 restants a diferents jutjats de la demarcació de Girona. D’aquestes, Support-Girona ha presentat deu recursos d’apel·lació per no estar d’acord amb les interlocutòries judicials, considerant que no s’ajustaven a la voluntat expressada per la persona. En nou dels casos, l’entitat ha guanyat el recurs. Amb data de 31 de març, Support-Girona encara consta com a tutora de 325 persones i curadora de 282 sobre un total de 1.191 suports actius. 

El director de Support-Girona afegeix a l’estadística les deficiències en els procediments judicials, en què la pràctica habitual no permet aflorar la voluntat de la persona respecte els suports que vol rebre i de qui. I en aquest sentit, l’advocat destaca la inexistència de la figura del facilitador regulada per llei. El facilitador és el professional que ha d’ajudar a la persona amb una discapacitat a entendre i a ser entesa per garantir així el seus els drets en qualsevol procés judicial o notarial.

Prop de quatre suports nous per setmana

L’any 2022, Support-Girona recupera l’activitat en l’acceptació de nous suports, després del fre judicial durant el període de pandèmia, i registra una mitjana de prop de quatre suports nous per setmana (3,55), el pic més alt al llarg de la seva història (185 suports nous). L’entitat ha dut a terme l’activitat amb una plantilla de 110 professionals, el 66% dels quals que desenvolupa el seu treball en l’àmbit social i en xarxa amb la resta de les àrees de l’entitat i amb les institucions, organismes i professionals externs, clau en l’acompanyament de les persones.

L’any 2022 consten un total de 196.080 actuacions d’atenció social; aquest nombre inclou tant les accions directes d’acompanyament personal (visites, compres, acompanyaments en l’àmbit de la salut,...), com les indirectes (reunions de coordinació, tramitacions de suports d’atenció domiciliària i gestions de seguiment). S’han registrat 72.533 seguiments generals, 39.628 visites de seguiment al lloc on viuen les persones, 1.186 activitats d’oci i lleure, i 6.153 acompanyaments mèdics.

Des de l’any 2003, els motius de la necessitat de suport han seguit la mateixa tendència. Del total de les persones acompanyades fins el 31 de març d’aquest d’any, el 43% tenen una discapacitat psicosocial, el 29% una discapacitat intel·lectual, i el 15% una discapacitat derivada del deteriorament cognitiu. De forma global, el gran gruix de les persones ateses s’ubica en la franja d’edat dels 40 als 69 anys. En els últims anys però han augmentat els casos de persones joves amb un trastorn de conducta, al qual s’hi afegeix sovint el consum de tòxics. Solen ser casos en situació d’alta complexitat. Al 2022, l’entitat ha donat suport a 94 persones en aquesta situació, set més que a l’any anterior (el 9% de les persones acompanyades). En la franja d’edat dels 18 al 30 anys és on es troba el percentatge més alt de casos complexes, un 17% sobre el total de persones acompanyades en aquesta forquilla (76 joves). En aquest àmbit d’actuació, l’objectiu de Support-Girona és que les situacions de complexitat no allunyi la intervenció dels seus professionals de l’aplicació de la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat (CDPD).

Els ingressos de les persones acompanyades provenen principalment de la pensió d’invalidesa i la pensió no contributiva, seguides de les d’orfenesa, jubilació, i nòmines de salari. El 41% es troba al llindar de la pobresa i el 31% per sota. Només un 24% estan per sobre de l’SMI (Salari Mínim Interprofessional), i un 4% el duplica. L’entitat treballa maneres per satisfer les necessitats bàsiques i que les persones més vulnerables puguin accedir a una qualitat de vida digna.

Els drets de les persones amb discapacitat per bandera

El president de Support-Girona, l’empresari Pere Cornellà, destaca d’aquests anys d’història la visió de l’entitat i l’impuls donat a la transformació dels serveis de suport, amb els drets humans per bandera. Tot i que només fa un any i mig de la reforma de capacitat jurídica a Espanya i Catalunya, en fa més de vuit que Support-Girona va iniciar la seva pràctica sota la nova mirada de drets humans dictada per la CDPD i al 2015 va assumir el primer suport per la via de l’assistència. L’objectiu que es va marcar ja en aquell moment va ser el d’oferir a les persones que atenia el suport a la presa i gestió de les seves decisions per ajudar-les a la seva inclusió social i vida independent en el sí de la comunitat (art.19 de la CDPD), d’acord amb la seva voluntat i preferències, i lluny del paradigma tutelar imperant aleshores.

Avui dia el 51% de persones a qui acompanya l’entitat viuen a la comunitat, i reben els suports necessaris perquè puguin fer-ho (41% a la resta de Catalunya). 

Impuls a Quality Rights©

Aquest any 2022, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) s’ha dirigit a Support-Girona per a la formalització d’una aliança que conduirà al desplegament de “Quality Rights” a Catalunya. Es tracta d’un instrument de qualitat i drets de l’OMS, dissenyat per avaluar i millorar la qualitat i els drets humans en els centres i serveis de salut mental i de suport social. 

La iniciativa posa a disposició manuals i guies, i també un programa de formació en línia, dissenyats per transformar actituds i pràctiques en salut mental, amb el propòsit de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món. Aquesta aliança s'emmarca en el compromís amb el Pacte Nacional per la Salut Mental, liderat pel Departament de la Presidència. La formació s'organitza en catorze mòduls, amb l'objectiu que els diferents països puguin traslladar a la pràctica les normes internacionals en matèria de drets humans i exerceixin una influència en les polítiques públiques, desenvolupant les aptituds i els coneixements necessaris per implantar abordatges centrats en la persona i basats en la recuperació. Els destinataris són tant els proveïdors de serveis com la pròpia administració pública i serveis governamentals (educació, justícia, salut, drets socials, etc.). 

“Quality Rights” ja s’ha concretat en una plataforma pública a la pàgina web de Support-Girona, en catalàcastellà, per a tota la comunitat catalana i hispanoparlant. 

Innovar per impactar 

Amb l’objecte d’innovar en coneixement sobre la posada en pràctica dels dictats de la CDPD i de dirigir els recursos cap a un major impacte en la societat i en el col·lectiu de les persones amb discapacitat, l’entitat ha impulsat nombrosos projectes europeus. Uns estan dirigits a la capacitació dels professionals perquè puguin oferir el suport adequat a les persones en els diferents àmbits de la vida, amb la creació de metodologia i eines, inexistents fins al moment; altres estan orientats a la transformació dels serveis o a les persones amb discapacitat per facilitar-les l’exercici dels seus drets. Cal destacar també l’activitat divulgativa dirigida a la materialització del canvi de paradigma. En aquest sentit, i a títol d’exemple, a l’any 2022, l’entitat ha participat en 224 actes (123 nacionals i 101 internacionals). D’aquestes actuacions, 111 han estat centrades en la divulgació del canvi legislatiu en matèria de suport a la presa de decisions de les persones en discapacitat. 

Les pràctiques innovadores de l’entitat han merescut aquest any els premis Zero Project a dos projectes: la Comissió d’habitatge i l’Espai obert, servei compartit amb l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS). Aquests guardons són els més prestigiosos del món internacional de la discapacitat. 

L’any commemoratiu del 20è aniversari

Per commemorar el 20è aniversari, Support-Girona desplegarà al llarg d’un any un programa d’actes dirigit tant a professionals com al col·lectiu de persones amb discapacitat i famílies. El calendari s’ha estructurat en sis grans jornades centrals, que s’aniran duplicant en petit format a cada comarca per facilitar la participació a tot el territori. El proper mes de maig arrenca la primera i estarà dedicada als tabús sobre la sexualitat i afectivitat de les persones amb discapacitat; al juny es durà a terme la segona, centrada en els models d’habitatge alternatiu i el dret a envellir a casa. El mes de setembre, el cicle continuarà amb la jornada dedicada a l’aplicació de la reforma jurídica, i a l’octubre s’obrirà debat sobre els aspectes ètics en l’atenció i el suport a les persones amb discapacitat. El programa tractarà al novembre la digitalització dels suports i les oportunitats de les noves tecnologies per al sector social, i com a colofó, es durà a terme, a finals d’any, la jornada "16 anys de la Convenció Internacional dels drets de les: cap a un nou sistema de serveis socials i de suports".

Support-Girona

Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les quals hi té un vincle legal, promovent la inclusió social i els drets humans. Té com a missió acompanyar a les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment per contribuir a la seva inclusió i l’exercici dels seus drets. A través de l’aplicació dels principis que emanen de la Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb Discapacitat treballa, de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn, situant a la persona atesa en el centre, per a proporcionar els suports que pugui necessitar en les seves decisions de vida. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiat pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades.

L’entitat ha gestionat un total de 2.213 suports al llarg de la seva història i mai ha rebutjat cap cas per complex que hagi estat. És per això que l’entitat és la del seu àmbit amb més casos de tot Catalunya.

Descàrrega de la Memòria 2022

Autoria de les fotografies. Support-Girona.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb:

Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support-Girona 
info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347

persones bufant una espelma d'un pastís

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015