La Fundació Tutelar reclama més suport a domicili per a la gent gran

La Fundació Tutelar de les Comarques Gironines —l’organització tutelar amb major nombre de casos a Catalunya— té actius 808 càrrecs amb data d’avui, quan fa 14 anys que va iniciar la seva activitat. Dels 808, 441 són tuteles, 287 curateles, 35 defenses judicials, 17 càrrecs provisionals, 2 administracions patrimonials (el càrrec tutelar correspon a una altra persona i l'administració de béns, a la Fundació), 7 poders notarials actius (la Fundació exerceix les facultats contingudes en el poder, atorgat en document notarial) i 18 assistències, més moltes per signar,  (institució del Codi civil de Catalunya que permet que una persona amb disminució, no incapacitada de les seves capacitats físiques o psíquiques, pugui sol·licitar al jutjat el nomenament d'una persona o institució que l'assisteixi en la seva cura o la dels seus béns). En la majoria de casos, la Fundació intervé per designació judicial, però cada vegada hi ha més persones que utilitzen voluntàriament els mecanismes que la llei els ofereix per cercar el suport de la Fundació mitjançant l'assistència o el poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat. El percentatge de nous casos acceptats al 2016 va ser de 2,53 per setmana, un total de 132 casos nous, segons s’extreu de l’informe anual que la Fundació ha presentat aquest matí. Durant l’acte de presentació, la direcció de l’entitat ha posat l’accent en l’evolució dels diferents tipus de càrrec. Ha disminuït el gran marge que existia entre tuteles (figura que no compleix amb els paràmetres de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, restringeix l'autonomia i la lliure determinació de la persona), i curateles, institució que s'ajusta més a les voluntats i les preferències de les persones. Actualment, tot i que continua essent superior el nombre de tuteles que el de curateles, la proporció d'aquestes darreres augmenta any rere any. A títol d’exemple, l’any 2006 la proporció era de 45/13 i l’any 2016 ha estat de 51/41. Guanya terreny la curatela modulada, una figura promoguda per la Fundació. Quan la Fundació ha estat designada defensora judicial en els procediments de determinació de la capacitat, en resposta a una demanda, s’ha sol·licitat al jutjat la mesura menys restrictiva dels drets i alhora les facultats que calgui en cada cas (àmbit personal, mèdic, administració ordinària dels béns). Per arribar a això, es va a conèixer la persona i els serveis i professionals que l'atenen, procura conèixer a fons la seva situació però també la visió de la persona sobre la mateixa, així com la seva voluntat i preferències. Sovint, quan hi ha necessitat de suport, s’opta per la curatela. La curatela modulada és una construcció jurisprudencial que s'adapta millor a les necessitats concretes de la persona i proporciona l'atribució de diferents facultats al curador, mitjançant les quals es poden donar certs suports i salvaguardes adients i respectar al màxim l'autonomia de persona acompanyada. Així mateix, encara que tímidament, va prenent importància el suport mitjançant l'assistència. Sis nous càrrecs el 2016, d'un total d'onze. L'assistència, institució regulada al Codi civil de Catalunya, compleix amb les prevencions de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, atès que la sol·licita la pròpia persona i respecta la seva voluntat. L'any 2016 també consten cent vuit expedients de suport futur, provinents d'escriptures de delació de tutela futura, autotuteles i poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat, en els quals la Fundació ha manifestat disposició d'acceptar els càrrecs tutelars o exercir els poders, en cas de donar‐se les circumstàncies previstes notarialment. Matèria pendent: l’habitatge amb suport En un altre ordre d’idees, la Fundació ha posat de relleu la falta de recursos per a la gent gran a domicili, fet que conduiria a un major benestar i qualitat de vida d’aquestes persones. Segons l’informe, del conjunt de les persones a les quals la Fundació presta suport, un 49% són persones amb malaltia mental, un 26% tenen una discapacitat intel·lectual, un 20% pateixen un deteriorament cognitiu i un 4% són persones amb un trastorn de conducta. El 3% corresponen a altres situacions de difícil diagnòstic. Si bé, en el cas de les persones amb una malaltia mental i fins i tot, en persones amb una discapacitat intel·lectual la tendència és positiva en relació al seu domicili dins la comunitat, no és així en el cas del col·lectiu de persones majors de 65 anys que atén la Fundació. Del 100% (252 persones), un 73% viu en una residència i només en 27% al seu domicili. La Fundació compta, en la seva estructura, amb una Comissió d'Habitatges, mitjançant la qual es procura crear alternatives d'habitatge per a les persones acompanyades, amb la finalitat de potenciar la inserció social i evitar la institucionalització. Durant el 2016 s'han condicionat vuit habitatges, coordinats directament per l'entitat, cosa que ha suposat un total de tretze places de pis amb suport i l'atenció a trenta-dues persones necessitades d'un habitatge inicial, un espai propi on començar a desenvolupar la seva autonomia. A banda d'això, la Fundació, de forma indirecta, gestiona un total de cent vint-i-nou habitatges amb suport a la comunitat. Són pisos, normalment de lloguer, que permeten treballar la inclusió comunitària de les persones acompanyades per la Fundació. Així mateix, s'ha impulsat la col·laboració amb altres organitzacions en la línia d'aquest projecte, com per exemple amb Fundació Vimar (Vilagran-Maristany), que treballa pel col·lectiu de persones amb discapacitat del Baix Empordà, a fi de posar en marxa les Llars Joan Esteve-Pisos amb suport, amb sis places de pis amb suport per a la vida independent. En el cas de les persones acompanyades per l’entitat amb diagnòstic de trastorn mental sever que no viuen en un recurs social de 24 hores, el 45% viu en un habitatge de lloguer, el 23% en el domicili familiar, l’11% en un recurs no estable com ara una pensió, el 10% en un domicili propi, el 7% en una residència i un 4% en un pis amb suport. La Fundació, orientada al suport social i la intervenció terapèutica L'objectiu principal de l'entitat és defensar, donar suport, promocionar, desenvolupar i estendre els drets de les persones que pateixen malalties mentals, deciències cognitives relacionades amb el procés d'envelliment o discapacitats intel·lectuals, al mateix temps que ajuda les persones a perseguir el seu benestar, assegurar la seva dignitat i preservar l'autonomia a través de la protecció legal i el suport social. La Fundació Tutelar promou el suport social i la intervenció terapèutica destinant el 70% dels seus recursos humans (69 professionals en total l’any 2016). Durant l’exercici, els professionals de l’àrea social han realitzat més de 10.500 actuacions de seguiment amb les persones a les quals l’entitat dona suport; més de 2.000 acompanyaments mèdics i gairebé 2.000 gestions telefòniques vinculades a l’atenció i suport de les persones, entre d’altres. L'organització i mètodes de treball de la Fundació estan condicionats per la normativa relativa a fundacions, la regulació sectorial i la legislació civil (Codi civil de Catalunya i Llei d'enjudiciament civil, principalment) i, al mateix temps, per la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. Arran d'aquesta convenció i de les prevencions que fa quant als drets de les persones amb discapacitat, l'activitat de la Fundació cerca donar suport a aquestes persones mitjançant la plena inclusió en la societat i el respecte a la seva voluntat i preferències. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb: Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines_ info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347
La Fundació Tutelar reclama més suport a domicili per a la gent gran

Participa en la contratación en prácticas de personas jóvenes beneficiarias del programa de Garantía Juvenil en Catalunya, según la Orden TSF/115/2018, de 12 de julio.

Programa financiado por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo con una cofinanciación del 91,89 %

 

Registro de Fundaciones 1817. Registro del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registro de Grupos de Interés de la Administración de la Generalitat y del Sector Público. Número de indicador 315.

Registro municipal de entidades (Ayuntamiento de Girona) con el número EH3234.

Censo de Entidades de Voluntariado de Catalunya 001907-000.