Projectes
Decider
Image
decider

Projecte Erasmus+ 2020-1-PL01-KA204-081965. Enhancing life experiences for adults with special learning needs, trainers and parents through Supported decision-making. 

Decider és un projecte Erasmus+ que té com a objectiu desenvolupar recursos digitals per a la formació i la capacitació dels professionals de l’àmbit de la discapacitat i alhora oferir un servei de suport a la presa de decisions. Neix del projecte Erasmus+ I-Decide, liderat per Support Girona, amb què s’ha desenvolupat una metodologia per al suport a la presa de decisions que ha desenvolupat. 

El projecte compta amb la participació de sis organitzacions expertes en diferents àrees de coneixement relacionades amb l’àmbit de la discapacitat, com ara la informàtica i ús de noves tecnologies, la prestació de serveis de suport a persones amb discapacitat intel·lectual, una organització  d’autoajuda, i educadors i formadors, tant persones amb discapacitat com professionals de suport. 

Decider s’inspira en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides i, específicament, en el seu article 12 que fa referència a l’igual reconeixement de totes les persones davant la llei i al dret de les persones amb discapacitat de disposar d’un suport per a la presa de les seves decisions d’acord amb la seva voluntat, desitjos i preferències, que maximitzi la seva autonomia i la seva qualitat de vida.

Implementar estructuralment un model de suport a la presa de decisions implica superar múltiples barreres socials, organitzacionals i professionals; i això inclou la manca de coneixement, mecanismes i recursos que possibilitin aquest canvi de paradigma. Les persones amb discapacitat s’han d’incorporar en el disseny d’aquests serveis.

Resultats del projecte

  • Guia sobre la situació actual dels marc jurídics i els serveis de suport a la presa de decisions per a persones amb necessitats de suport.
  • Aplicació Digital (TIC) per al suport a la presa de decisions per a l’ús de professionals i de persones amb discapacitat.
  • Publicació de fàcil lectura sobre els serveis de suport a la presa decisions per a persones amb necessitats de suport
  • Recursos multimèdia sobre serveis de suport a la presa de decisions per a persones amb necessitats de suport, llurs famílies i professionals de suport.
  • Directrius per a professionals sobre l’ús de la metodologia de suport a la presa de decisions basada en les TIC,
  • Pilotatge pedagògic de tots els materials per part de les organitzacions sòcies del projecte.

www.decider-project.eu

Image
Support
Image
Logo Aktium
Image
Logo FCAE
Image
Logo Margarita
Image
Logo Psoni krzywe
Image
Logo Viltis

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.