Qui som?
Transparència

Transparència i bon govern

Composició del Patronat 

  • Pere Cornellà Valls. President.
  • Francesca Blanch Roura. Vicepresidenta
  • Núria Martínez Barderi. Vocal i secretària
  • Dolors Badosa i Collell. Vocal
  • Maria Combalia Garcia. Vocal
  • Martí Masferrer Mascort. Vocal
  • Pilar Monreal Bosch. Vocal

Assisteixen a les reunions del Patronat el director general de la Fundació, Josep Maria Solé, la directora tècnica, Glòria Cerrato i els adjunts/tes a direcció que s’escaiguin segons temes tractats.

Els membres del Patronat no perceben cap remuneració per raó del seu càrrec (article 332-10.1 del Codi civil de Catalunya)

Com a funció delegada de l’Administració, la major part de l’activitat de suport de l’entitat està finançada per la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal –SISPAP- (ICASS amb anterioritat a la Llei 2/2014), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Actualment en vies de concertació amb el mateix departament.

Estatuts de la Fundació

La Fundació està inscrita en el Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Fundació s’ha acollit al programa de Contractació en Pràctiques de Persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya (Generalitat de Catalunya, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Iniciativa d’Ocupació juvenil-Fons Social Europeu.). L’any 2016 ha acollit 4 joves en pràctiques.

Cartera de serveis

Codi ètic:  la Fundació cerca proporcionar suport a l’exercici de la capacitat jurídica amb les salvaguardes adequades i efectives per impedir els abusos de conformitat amb el dret internacional en matèria de drets humans (Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides). Tenim com a referència de la intervenció el propi Codi Ètic de l’acompanyament 

Codi de Bon Govern i Bones pràctiques 

Política de Qualitat

Pla d'Igualtat

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.